Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
08.07.2020

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 74/2020)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak NN 74/2020 LINK

Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«., 01.07.2020. Promjenama pravilnika se, za korisnike “Potpore za skraćivanje radnog vremena” propisuje obaveza prikazivanja isplate potpore kao dijela ukupnog iznosa mjesečne plaće. Primatelji “Potpore za skraćivanje radnog vremena” u jednom retku prikazuju punu obračunatu plaću radnika a u dodatnom retku iznos potpore sa šifrom “Primitka/obaveze dohotka” 0013 i sa popunjavanjem polja kako je objašnjeno u članku 6. pravilnika LINK. Uvedena je nova šifra JOPPD “Primitka/obaveze doprinosa: 0013 “Primici po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje”. Napomena: Redak obrasca u kojem se prikazuje iznos potpore za rad u skraćenom vremenu ima popunjene podatke o porezima i doprinosima ali se isti ne zbrajaju na stranici A obrasca! 

Više o evidenciji radnog vremena za korisnike potpore, obračunu plaće i obračunu iznosa potpore na koji se ima pravo možete pročitati ovdje LINK

 

Članak 4.

U članku 78. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: »(3) Poslodavci koji koriste potpore za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dužni su isplatu potpore iskazati kao dio ukupnog iznosa mjesečne plaće koju su obvezni obračunati i isplatiti, a u zasebnom retku iskazati, u skladu s člankom 81. stavkom 16. i člankom 82. stavkom 6. ovoga Pravilnika, iznos potpore i po potpori obračunanih obveznih doprinosa, koji se prikupljaju za potrebe razmjene podataka Porezne uprave s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.«.

Članak 5.

U članku 81. iza stavka 15. dodaje se stavak 16. koji glasi: »(16) Iznimno od stavka 11. ovoga članka podaci o korištenju potpore za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te ukupno obračunatim doprinosima iz polja 12.1. do 12.9., koji se iskazuju na način propisan člankom 82. stavkom 6. ovoga Pravilnika na stranici B, ne upisuju se na stranici A.«.

Članak 6.

U članku 82. stavku 1. točki 17. iza riječi: »praznike« dodaje se zarez i riječi: »sati skraćenog radnog vremena po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje«. 

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

Podaci o korištenju potpore za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

obvezno se iskazuju pojedinačno po radniku u istom obrascu u kojem se iskazuje mjesečna plaća radnika

za razdoblje za koje se koristi potpora za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na način

da se na stranici B Obrasca JOPPD

pod 6.1. upisuje oznaka 0000

pod 6.2. upisuje iz oznaka 0013

U polja od 2. do 5., od 7.1. do 9. te 10.1. i 10.2. upisuju se jednake oznake i razdoblje kao pri isplati mjesečne plaće za razdoblje za koje se koristi potpora za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U polje 10. upisuje se broj sati za koji se koristi potpora za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koji mora biti jednak broju neodrađenih sati koji se upisuje u polje 10.0.

U polja 11. te 13.1.-17. upisuju se oznake 0,00.

U polje 12. upisuje se iznos potpore u neto iznosu uvećan za doprinose za obvezna osiguranja iz primitka.

U polja 12.1. do 12.9. upisuje se iznos obračunatih doprinosa na osnovicu za obračun doprinosa primjenjujući isti način obračuna kao pri iskazivanju isplate mjesečne plaće radniku.«.