Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
02.03.2011

Raspodjela osobnog odbitka za uzdržavanu djecu (mišljenje PU)

 

 Broj klase:410-01/11-01/463 (prenosimo sa www.porezna-uprava.hr)
 Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
 Zagreb, 02.03.2011
 Raspodjela osobnog odbitka za uzdržavanu djecu

Člankom 36. stavkom 6. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08 i 80/10), propisano je da ako više osoba uzdržava člana ili članove uže obitelji i djecu, osobni odbitak za te osobe ravnomjerno se raspoređuje na sve koji te članove i djecu uzdržavaju, osim ako se ne sporazume drugačije.

              Prema članku 55. stavku 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09-ispravak, 146/09 i 123/10) ako oba bračna druga ostvaruju dohodak i uzdržavaju članove obitelji, osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji u načelu se dijele na jednake dijelove, ali mogu utvrditi i drugačiju raspodjelu.
 
             Sukladno članku 55. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak, ako se osobe ne mogu dogovoriti o raspodjeli dijela osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i uzdržavanu djecu, a jedan od uzdržavatelja traži preraspodjelu osobnog odbitka, tada se osobni odbitak dijeli na jednake dijelove odnosno svakom poreznom obvezniku osobni odbitak priznaje se u jednakom dijelu. U tom slučaju raspodjelu osobnog odbitka izvršit će Porezna uprava na način:
1.         ako se traži preraspodjela osobnog odbitka u tijeku poreznog razdoblja – za oba porezna obveznika izvršit će izmjene poreznih kartica – Obrazaca PK, te ih dostaviti poreznim obveznicima odnosno njihovim poslodavcima/isplatiteljima primitaka (plaće) i mirovine,
2.         ako se traži preraspodjela osobnog odbitka po podnesenim godišnjim poreznim prijavama – po podnesenim godišnjim poreznim prijavama za oba porezna obveznika izvršit će raspodjelu osobnog odbitka.
 
            Slijedom navedenog, osobni odbitak za djecu koju uzdržavaju oba roditelja dijeli se na jednake dijelove, tako da se svakom roditelju priznaje osobni odbitak za djecu u jednakom dijelu, ako roditelji ne utvrde drugačiju raspodjelu, odnosno ako se ne mogu dogovoriti o raspodjeli dijela osobnog odbitka za uzdržavanu djecu.