Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
13.10.2019

Zapošljavanje i rad stranaca u RH

Pomanjkanje radnika na našem tržištu rada primoralo je poslodavce da krenu u potragu za radnicima u drugim državama. Ovaj članak obrađuje kategorije stranih radnika koje mogu zasnovati radni odnos i raditi u RH uz uvjete koje je potrebno zadovoljiti za pojedinu kategoriju. Ove godine naglasak je bio na dovođenju radnika iz trećih zemanja i njhov rad na temelju dozvole za boravak i u okviru godišnje kvote za zapošljavanje radnika određenih zanimanja. Pretežno je to bio slučaj u djelatnostima turizma i graditeljstva u kojima je kroničan nedostatak radnika. Zahvaljujemo autorici članaka Diani Tomičić.  

DRŽAVLJANI EUROPSKOG GOSP. PODRUČJA (EPG)

DRŽAVLJANI TREĆIH ZEMALJA

OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA U DRŽAVAMA ČLANICAMA EU

 

DRŽAVLJANI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PODRUČJA (EPG)

 • EPG = zemlje članice EU, Island, Norveška, Lihtenštajn i Švicarska
 • Državljani EPG i članovi njihove obitelji mogu u RH raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez potvrde o prijavi rada do 3 mjeseca – obavezan je samo prijaviti boravište u roku od 15 dana od dana dolaska u RH
 • Ukoliko žele raditi duže od 3 mjeseca , mogu raditi temeljem potvrde o prijavi privremenog boravka, odnosno boravišne iskaznice – obavezan je u roku od 8 dana od isteka 3 mjeseca prijaviti privremeni boravak temeljem čega mu nadležna policijska uprava izdaje boravišnu iskaznicu
 • Ove odredbe odnose se na zemlje koje nisu uvele prijelazno ograničenje na zapošljavanje radnika iz RH.
 • Ukoliko se radi o zemlji koja je uvela prijelazno ograničenje zapošljavanja, primjenjuje se načelo reciprociteta, pa se za zapošljavanje stranaca iz zemalja članica EPG “s ograničenjem” primjenjuju ista pravila kao da se radi o državljanima trećih zemalja, s izuzetkom da državljanima EPG ne treba viza za ulazak u RH

DRŽAVLJANI TREĆIH ZEMALJA

 • Stranac iz trećih zemalja može boraviti u RH do 3 mjeseca uz vizu ili bez, ovisno iz koje zemlje dolazi nakon 3 mjeseca treba dobiti dozvolu privremenog boravka
 • Stranac iz trećih zemalja može raditi u RH na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada ili kao raspoređeni (izaslani) radnik

RAD NA TEMELJU DOZVOLE ZA BORAVAK I GODIŠNJE KVOTE

 • Stranac mora ispunjavati uvjete za odobrenje privremenog boravka iz čl 54. Zakona o strancima
 • Prilaže se dokumentacija propisana čl. 75 Zakona odnosno čl 21. Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u RH – zahtjev se podnosi na propisanom Obrascu 9a, uz fotografiju u boji, dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje (čl 6 Pravilnika – min 2400kn mjesečno), preslika valjane putne isprave, predugovor o radu, dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti, dokaz o registraciji trgovačkog društva, odnosno obrta ne stariji od 6 mjeseci.
 • Zahtjev podnosi poslodavac ali može i radnik uz plaćanje pristojbi 560kn za izdavanje dozvole za boravak i rad, te 240kn za izradu biometrijske dozvole boravka, te 70 kn upravnih pristojbi u državnim biljezima ili konzularnu pristojbu ukoliko je potrebna viza
 • Zahtjev se podnosi policijskoj upravi za strance za koje nije potrebna viza, odnosno konzularnom uredu za strance kojima je viza potrebna
 • O Zahtjevu odlučuje MUP, po odobrenju dozvola za boravak i rad dostavlja se poslodavcu, te nadležnoj Poreznoj upravi
 • Stranac je dužan u roku od 3 dana od ulaska u RH prijaviti boravište i adresu stanovanja, te u roku od 8 dana od dana odobrenja podnijeti zahtjev za izdavanje biometrijske dozvole boravka
 • Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote izdaje se na vrijeme na koje je sklopljen ugovor o radu a najduže do godine dana – zahtjev za produženje podnosi se 60 dana prije isteka roka važeće dozvole policijskoj upravi koja je dužna odlučiti o produljenju prije isteka roka važeće dozvole
 • Stranac može raditi u RH samo na onim poslovima i samo kod onog poslodavca za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad

RAD NA TEMELJU DOZVOLE ZA BORAVAK I IZVAN GOD. KVOTE

 • Čl 76 Zakona o strancima navodi sve kategorije stranaca kojima se može izdati dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote kao što su npr. dnevni migranti, ključno osoblje, stranci koji se samozapošljavaju u društvu u kojem imaju udio veći od 51% ili u vlastitom obrtu, učitelji i nastavnici jezika i pisma nacionalnih manjina i slično
 • Navedene kategorije stranaca moraju ispunjavati uvjete o privremenom boravku, te im nadležna policijska uprava izdaje dozvolu za boravak i rad

RAD STRANACA KOJI OBAVLJAJU KLJUČNE POSLOVE U TD

 • Osobom koja obavlja ključne poslove u trgovačkom društvu ili njegovoj podružnici smatra se osoba koja upravlja poslovanjem i nalazi se pod nadzorom članova trgovačkog društva
 • Uvjeti koje TD mora ispunjavati: temeljni kapital od 100.000kn, zaposlena najmanje 3 hrvatska državljanina ali ne kao članovi uprave, bruto plaća stranca je minimalno u visini prosječne bruto plaće u RH u prethodnoj godini
 • Stranac prilaže predugovor o radu, dokaz o registraciji TD, obrazloženje opravdanosti sa podacima o stručnoj spremi, kvalifikacijama i radnom iskustvu stranca
 • U slučaju da više stranaca obavlja ključne poslove za istog poslodavca, na svakog zaposlenog stranca mora biti zaposleno najmanje 5 hrvatskih državljana

RAD STRANCA U VLASTITOM DRUŠTVU

 • Dozvola za boravak i rad strancu koji se samozapošljava u vlastitom TD ili u TD u kojem ima vlasnički udio veći od 51%, ili u vlastitom obrtu može se izdati ukoliko je u osnivanje TD uložio minimalno  200.000kn, ima zaposlena minimalno 3 hrvatska državljana, njegova bruto plaća je najmanje u visini prosječne bruto plaće u RH, ne poslujes gubitkom, nema nepodmirenih poreznih obveza
 • Stranac mora priložiti predugovor o radu te dokaz o registraciji TD
 • Navedeni uvjeti nisu potrebni za strance koji obavljaju ključne poslove te vlasnike TD koji dolaze iz članica EPG koje nam nisu uvele privremeno ograničenje zapošljavanja

RAD NA TEMELJU POTVRDE O PRIJAVI RADA

 • Stranac koji neće kontinuirano boraviti u RH dulje od 3 mjeseca može raditi temeljem Potvrde o prijavi rada
 • Do 90 dana u godini mogu raditi: prokuristi, pružatelji usluga u turizmu, turistički zastupnici i animatori,znanstvenici na usavršavanju, nastavnici i predavači stranih kulturno-obrazovnih institucija, stranci koji obavljaju poslove povezane s isporukom, montažom i servisom strojeva u jamstvenom roku, učenici koji dolaze na praksu kroz program razmjene
 • Do 60 dana u godini mogu raditi: revizori i konzultanti, predavači na stručnim skupovima, umjetnici i tehničko osoblje za opere, koncerte i druge kulturne priredbe, radnici u cirkusima i zabavnim parkovima
 • Do 30 dana u godini mogu raditi: autori i izvođači glazbeno-scenske umjetnosti te prateće osoblje, radnici stranog poslodavca na sajmovima i izložbama gdje poslodavac izlaže
 • Prije početka rada potrebno je pribaviti od nadležne policijske uprave potvrdu o prijavi rada uz predočenje ugovora ili drugog dokaza o poslu
 • Temeljem potvrde stranac može raditi na teritoriju cijele RH ali isključivo za poslodavca kojem je izdana potvrda

RAD RASPOREĐENIH (IZASLANIH) RADNIKA

 • Strani poslodavac koji upućuje radnika na rad u RH obavezan je podnijeti izjavu o upućivanju u HZMO koja sadrži podatke o stranom poslodavcu, podatke o raspoređenom radniku, podatke o korisniku usluge, te početak i predviđeno trajanje upućivanja
 • U slučaju da upućivanje traje duže od 3 mjeseca, stranac je obavezan u roku od 8 dana od isteka 3 mjeseca prijaviti privremeni boravak, temeljem čega mu se izdaje boravišna iskaznica
 • Ukoliko se radi o radniku treće zemlje nakon 3 mjeseca obavezan je regulirati svoj status kao i ostali radnici iz trećih zemalja

RAD VISOKOKVALIFICIRANIH STRANIH RADNIKA – EU PLAVA KARTA

 • EU plava karta je dozvola za boravak i rad visokokvalificiranih radnika državljana trećih zemalja i vrijedi samo za poslove za koje je izdana i samo kod poslodavca s kojim je zasnovan radni odnosi vrijedi do 2 godine
 • Zahtjev za njeno izdavanje visokokvalificirani radnik podnosi u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske ili policijskoj upravi ili postaji prema mjestu boravka (Obrazac 1)
 • Za dobivanje EU plave karte, uz ispunjavanje određenih zakonskih uvjeta, visokokvalificirani radnik obavezno prilaže i ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor zaključen (na najmanje godinu dana) s poslodavcem koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj te dokaz o visokoškolskom obrazovanju.
 • U priloženom ugovoru o radu ili drugom odgovarajućem ugovoru mora biti naznačena i bruto godišnja plaća u iznosu koji ne smije biti manji od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku.
 • Zahtjev za produženjem EU plave karte podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka njenog roka važenja u policijskoj upravi ili postaji prema mjestu boravka. Nositelj EU plave karte može ostati u Hrvatskoj do izvršnosti odluke o zahtjevu.

RAD DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA KOJI NA PODRUČJU EPG IMAJU STALNI BORAVAK

 • Državljanin treće zemlje koji ima odobren stalni boravak u nekoj od članica RPG može boraviti u RH do 3 mjeseca od dana ulaska u RH, odnosno do isteka roka na koji mu je izdana viza ili boravišna iskaznica druge članice EGP
 • Ukoliko namjerava boraviti dulje od 3 mjeseca obavezan je prije isteka valjanosti vize ili boravišne iskaznice pokrenuti proceduru odobravanja privremenog boravka u RH

OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA U DRŽAVAMA ČLANICAMA EU

 • Hrvatskim državljanima se u 2018. godini otvorilo tržište rada Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, Nizozemske, Malte i Slovenije. Slijedom navedenog, ograničenje za zapošljavanje hrvatskih radnika i dalje je na snazi samo još u Austriji, a najduže do 30. lipnja 2020. Godine.
 • Republika Hrvatska je na temelju načela uzajamnosti još 2013. godine, a sukladno Uredbi o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji, uvela recipročne mjere ograničenja za sve države koje su hrvatskim državljanima uvele ograničenja i prijelazna razdoblja. Uredba ostaje na snazi te se primjenjuje samo na državljane Austrije, kao jedine države članice Europske unije koja će i dalje primjenjivati mjere ograničenja pristupu tržištu rada hrvatskim državljanima. U svim ostalim državama članicama Europske Unije više ne postoji ograničenje zapošljavanja za hrvatske državljane.

Autor: Diana Tomičić, ovl. rač.