Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
26.06.2012

Sezonski rad u poljoprivredi, obrazac USP-1, vrijednosni kupon-voucher (od 06/2012)

U NN 57/2012 od 23.05.2012. je objavljen novi Zakon o poticanju zapošljavanja LINK. Ovim se Zakonom, zbog posebnih obilježja sezonskog rada u poljoprivredi, uređuje jednostavniji način zapošljavanja sezonskih radnika na privremenim, odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi.

Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi
Obrazac USP-1
Vrijednosni kupon (voucher)
Najniži dnevni iznos plaće za 2012.
Najniži dnevni iznos plaće za 2013.
Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona
Tko može a tko ne može raditi putem vrijednosnih kupona

Izvod iz pravilnika (LINK na cijeli pravilnik):

 • Pravilnikom se propisuje sadržaj i oblik ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona te postupak izdavanja, zamjene, distribucije, prodaje, evidentiranja podataka i vođenje registra vrijednosnih kupona.
 • Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi
  • Obavezan sadržaj ugovora
   • ime, prezime, osobni identifikacijski broj (OIB) i adresu stanovanja sezonskog radnika u poljoprivredi,
   • dan, mjesec i godinu rada sezonskog radnika u poljoprivredi,
   • naziv, OIB i sjedište poslodavca,
   • dnevni iznos, način i rok isplate plaće sezonskog radnika u poljoprivredi,
   • evidentiran (nalijepljen) vrijednosni kupon,
   • naznaku o najdužem trajanju redovitoga radnog dana sezonskog radnika u poljoprivredi,
   • naznaku o najkraćem trajanju stanke, dnevnog i tjednog odmora sezonskog radnika u poljoprivredi.
  • Poslodavac može ugovoreni dnevni iznos plaće sezonskom radniku u poljoprivredi isplatiti u gotovom novcu.
  • Predajom i prihvatom vrijednosnog kupona te njegovim evidentiranjem (lijepljenjem), smatra se da su sezonski radnik u poljoprivredi i poslodavac suglasni sa sadržajem ugovora iz stavka 1. ovoga članka.
  • Sezonski radnik u poljoprivredi je za vrijeme rada obvezan kod sebe imati ugovor iz stavka 1. ovoga članka
 • Obrazac USP-1 (ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi)    Izgled obrasca USP-1
  • Ugovor se popunjava na papirnatom Obrascu USP-1
  • Obrazac USP-1 ovoga članka tiska se u »Narodnim novinama«.
  • Podaci u Obrascu USP-1 upisuju se tiskanim slovima odnosno brojevima
  • Pogrešni upisi u Obrascu USP-1 precrtavaju se tako da se precrtani upisi mogu pročitati.
  • Ako je Obrazac USP-1 izgubljen ili u toj mjeri oštećen da se u njemu upisani podaci više ne mogu čitati, za tekuću kalendarsku godinu može se sklopiti ugovor na drugom takvom Obrascu, a sezonski radnik u poljoprivredi dužan je prilikom dostave podataka o sezonskom radu u poljoprivredi, tijelu nadležnom za provedbu mirovinskog osiguranja dostaviti podatke iz drugog ugovora.
  • Poslodavac za sezonske radnike u poljoprivredi nema obvezu voditi evidenciju o radnicima, niti im dostavljati isprave o plaći prema općim propisima o radu.
 • Vrijednosni kupon (voucher)
  • Vrijednosne kupone izdaje Ministarstvo financija.
  • Vrijednosni kupon izdaje se na vrijednost utvrđenu u skladu s posebnim propisom o poticanju zapošljavanja.
  • Ministarstvo financija distribuira vrijednosne kupone putem Financijske agencije (FINA)
  • Prodaju vrijednosnih kupona poslodavcima provodi Financijska agencija u skladu s posebnim propisom o poticanju zapošljavanja, po cijeni koja je na kuponu navedena kao njegova vrijednost.
  • Za prodani vrijednosni kupon Financijska agencija je obvezna poslodavcu izdati račun.
  • Poslodavac koji zapošljava sezonskog radnika u poljoprivredi može neupotrijebljene vrijednosne kupone zamijeniti za gotov novac u jedinici Financijske agencije u kojoj je iste kupio, najkasnije do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.
  • Ne mogu se zamjenjivati vrijednosni kuponi koji su već bili upotrijebljeni (nalijepljeni) ili su tako oštećeni da se ne može utvrditi da li su bili upotrijebljeni ili su slučajno oštećeni.

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2013. godinu

Najniži dnevni iznos plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2013. godinu ne može biti niži od 71,40 kuna. (NN 147/2012 od 31.12.2012.) LINK

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2012. godinu

Najniži dnevni iznos plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2012. godinu ne može biti niži od 70,40 kuna.

Dnevna osnovica za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi iznosi 90,49 kuna

U NN 61/2012 od 01.06.2012. je objavljena Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obavezna osiguranja za 2012. godinu. Izmjenom i dopunom se definira dnevna osnovica za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi prema članku 9. stavak 3. Zakona o poticanju zapošljavanja je umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35 podijeljen brojkom 30 te iznosi 90,49 kuna. LINK 

[wp_ad_camp_2]