Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
14.07.2016

Isplata regresa za GO u gotovom novcu (mišljenje PU)
 
 Porez na dohodak – Ostalo (prenosimo sa www.porezna-uprava.hr) 
 Broj klase:410-01/16-01/1588
 Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-2
 Zagreb, 13.07.2016
 Isplata regresa – način isplate
Temeljem postavljenog upita u svezi isplate neoporezivog dijela regresa, odgovaramo u nastavku:
 
Sukladno članku 10. točki 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH – 120/13, 125/13, 148/13, Odluka USRH – 83/14, 143/14 i 136/15; u daljnjem tekstu Zakon) i članku 13. stavku 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13 i 160/13 i 157/14; u daljnjem tekstu Pravilnik), primici do propisanih iznosa ne smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada.
 
Prema članku 14. stavku 1. točki 1. Zakona, primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se svi primici koje poslodavac u novcu ili naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos. Stavkom 1. točkom 1. podtočkom 1.2. toga članka Zakona propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju primici po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog, koje poslodavac isplaćuje ili daje radnicima iznad propisanih iznosa.
 
Člankom 61. Zakona, propisano je da tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na žiroračun kod banke, a iznimno i na ostale račune sukladno posebnim propisima te u gotovom novcu na propisan način.
 
Člankom 90. stavkom 1. Pravilnika, propisano je da tijela državne uprave i sudbene vlasti te druga državna tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te primitaka koji se u skladu s člankom 9. Zakona ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se u skladu s člankom 10. Zakona ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama, na njihov žiroračun kod banke odnosno nerezidentima na njihov račun. Stavkom 2. toga članka Pravilnika propisano je da iznimno od stavka 1. toga članka navedena tijela, organizacije odnosno osobe mogu obveznicima poreza na dohodak, odnosno fizičkim osobama isplatiti na njihov tekući račun kod banke:
1. primitke po osnovi nesamostalnog rada,
2. primitke od kapitala,
3. primitke od osiguranja,
4. primitke koji se u skladu s člankom 9. Zakona ne smatraju dohotkom, osim primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe iz stavka 1. točke 7. toga članka,
5. primitke na koje se u skladu s člankom 10. Zakona ne plaća porez na dohodak,
6. naknade za rad u svezi s izborom čije je održavanje propisano posebnim zakonom, ako se isplaćuju do 1.600,00 kuna po održanom izboru.
7. primici od otuđenja posebnih vrsta imovine iz članka 27.a Zakona, ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.
 
Prema stavku 3. istoga članka Pravilnika, iznimno od stavka 1. toga članka navedena tijela, organizacije odnosno osobe mogu obveznicima poreza na dohodak, odnosno fizičkim osobama isplatu izvršiti i u gotovu novcu i to za:
1. mirovine,
2. nagrade nerezidentima iz članka 32. stavka 5. točke 3. Zakona i članka 44. stavka 15. toga Pravilnika, za sudjelovanje na sportskim, umjetničkim i drugim natjecanjima u Republici Hrvatskoj, ako se do završetka natjecanja ne zna koji od natjecatelja ostvaruje pravo na novčanu nagradu,
3. primitke koje ostvaruju djeca do navršene punoljetnosti, odnosno do završetka redovnog školovanja, od obavljanja sezonskih poslova (sezonski poslovi u poljoprivredi, branje i skupljanje plodova i bilja, poslovi prodaje poljoprivrednih proizvoda, šumskih proizvoda, osvježavajućih napitaka, ledenih slastica, dnevnog tiska, ulaznica i slično, poslovi popisivanja, anketiranja, očitanja brojila i slično, amatersko sudjelovanje u radu kulturno umjetničkih društava i slični poslovi), uz uvjet da ovi primici kod jednog isplatitelja ne prelaze 13.000,00 kuna godišnje,
4. primitke koji se u skladu s člankom 9. Zakona ne smatraju dohotkom, osim primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe iz stavka 1. točke 7. toga članka i
5. primitke na koje se u skladu s člankom 10. Zakona ne plaća porez na dohodak, osim:
5.1. primitaka učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga po posebnim propisima,
5.2. stipendija učenicima i studentima koje se isplaćuju za vrijeme njihova redovnog školovanja, a koje se do propisanog iznosa ne smatraju drugim dohotkom te stipendija koje služe za pokriće troškova iz članka 45. stavka 1. točke 7. toga Pravilnika, osim troškova školarine koji se isplaćuju na račun visokog učilišta,
5.3. sportskih stipendija, nagrada za sportska ostvarenja i naknada sportašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa,
6. naknade za rad sezonskom radniku u poljoprivredi.
 
Slijedom navedenog, isplata regresa radnicima do propisanih iznosa može se u skladu s navedenim odredbama Zakona i Pravilnika izvršiti i u gotovu novcu.
 
Napominjemo da je za pitanja u svezi izuzimanja odnosno ograničenja od ovrhe na novčanim sredstvima propisanima odredbama Ovršnog zakona (Narodne novine,  br. 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16) nadležno Ministarstvo pravosuđa te je stoga sva pitanja u svezi provođenja ovrhe sukladno navedenom zakonu potrebno uputiti nadležnom Ministarstvu pravosuđa.