Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
20.06.2014

Evidencija o radnicima i evidencija o osobama na radu (evidencija o studentima na radu, osobama na osposobljavaju, učenicima na radu ili na praktičnoj nastavi)

USKLAĐENO SA “Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/17) LINK Stupa na snagu 01.09.2017 

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima koji vrijedi do 31.08.2017 LINK (NN 32/2015 od 20.03.2015.)

Zakonom o radu je propisana obaveza poslodavca za vođenjem evidencije o radnicima (Članak 4. Poslodavac je dužan voditi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni). Skup podataka koji moraju biti sadržani u “Evidenciji o radnicima” je definiran Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima LINK (NN 73/17). Evidencija se sastoji od podataka o radnicima i drugim osobama na radu te od podataka o radnome vremenu. Poslodavac je dužan voditi i druge od radnika ili od nadležnog tijela prijavljene podatke od kojih ovisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom (npr. korištenje prava po osnovi trudnoće, statusa roditelja, statusa posvojitelja, profesionalne bolesti, ozljede na radu, profesionalne nesposobnosti za rad, neposredne opasnosti od nastanka invalidnosti, invalidnosti, za radnike koji rade u nepunom radnom vremenu podatak o drugom poslodavcu ili poslodavcima kod kojih radnik radi u nepunom radnom vremenu i slično).

Unutar evidencije o radnicima poslodavac je dužan voditi slijedeće podatke:
A) PODACI O RADNICIMA

B) PODACI O RADNOM VREMENU RADNIKA 

Evidencija o radnicima-propisani sadržaj

Prema odredbama pravilnika “Evidencija o radnicima” mora sadržavati slijedeće podatke (poslodavac nije obvezan voditi podatke koji kod radnika ne postoje):

 

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja