Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
12.04.2018

Izaslani radnici | Dokumentacija | Obračun plaće | Doprinosi | Porez | JOPPD

Pojam izaslanog radnika
Dokaz o pripadnosti osiguranju RH (potvrda A1)
Obrasci zahtjeva za izdavanje potvrde A1
Obaveza promjene ugovora o radu
Promjena statusa radnika u HZMO
Iskaznica zdravstvenog osiguranja za EU i povrtda za 3. zemlje
Obaveza i obračun doprinosa
Oporezivanje plaće izaslanih radnika
Isplata neoporezivih naknada izaslanom radniku
JOPPD šifre za izaslane radnike
Primjeri
Literatura i poveznice

 

Pojam izaslanog radnika

Izaslani radnik = radnik koji je po osnovi radnog odnosa od poslodavca upućen na rad u inozemstvo dulje od 30 dana, a koji ostaje u sustavu obveznih osiguranja RH (u iznimnim slučajevima rad u inozemstvu može trajati i duže od 30 dana a da radnika nije potrebno izaslati ako postoji višegodišnji ugovor pa se temeljem čl 16 uredbe 883 može tražiti odstupanje LINK)
Prema tumačenju HZMO za svaki rad u inozemstvu i kraći od 30 dana potrebna je potvrda A1, ali za rad kraći od 30 dana nije potrebno priložiti izmijenjeni ugovor ili aneks ugovora o radu, niti promjenu tiskanice.

Dokaz o pripadnosti osiguranju RH (potvrda A1)

Dokaz o pripadnosti osiguranju RH je potvrda A1 za područje EU i zemlje EGP-a (Norveška, Island, Lihtenštajn).
Potvrdu A1 izdaje HZMO Uvjeti za izdavanje potvrde A1:

1) izaslanje NE traje dulje od 24 mjeseca
2) ne radi se o zamjeni druge izaslane osobe,
3) osoba je bar mjesec dana bila zaposlena ili primala naknadu za nezaposlene u matičnoj zemlji,
4) poslodavac ima sjedište u matičnoj zemlji i tamo ostvaruje bar 25% prometa – prema određenim kriterijima procjenjuje HZMO (uvjeti su navedeni u linku dolje),
5) sklopljen je ugovor o radu između poslodavca i radnika

Obrasci zahtjeva za izdavanje potvrde A1 LINK

Obrasci se nalaze pod 7. Tiskanice vezane za izaslane radnike i zaposlene osobe u više država članica EU

Obaveza promjene ugovora o radu prilikom izaslanja radnika

S početkom izaslanja poslodavac je obavezan promijeniti ugovor o radu koji mora sadržavati:
1) podatke o trajanju rada u inozemstvu,
2) rasporedu radnog vremena,
3) neradnim danima i blagdanima uz naknadu plaće,
4) novčanoj jedinici u kojoj će se isplaćivati plaća,
5) drugim primanjima u novcu i naravi na koja ima pravo te,
6) uvjetima vraćanja u zemlju.

Promjena statusa radnika na HZMO

OBAVEZNO se mijenja status radnika Tiskanicom M-3P na HZMO !!!

Iskaznica zdravstvenog osiguranja za EU i potvrda za treće zemlje

 • izaslani radnici u države EU moraju imati Europsku karticu ZO (može je tražiti radnik a zahtjev za izdavanjem može podnijeti i poslodavac)
 • pojedine zemlje EU mogu imati propisane i neke posebne uvjete i/ili obrasce – više o tome može se pronaći ovdje LINK
 • izaslani radnici u treće zemlje s kojima RH ima ugovore o socijalnom osiguranju (BIH, Crna Gora, Makedonija, Srbija, Turska i Švicarska – za svaku od njih je ugovorena drugačija razina zdravstvene zaštite). Potrebna je potvrda, koju izdaje HZZO.  Za izdavanje potvrde potrebno je:

1) tiskanica T4
2) ugovor o radu (sa prethodno navedenim, obaveznim, elementima)
3) ugovor o obavljanju poslova kod poslodavca u inozemstvu
4) liječnička potvrda ne starija od 90 dana.

 OBAVEZNO mijenja status radnika Tiskanicom M-3P na HZMO

 • izaslani radnici u ostale treće zemlje s kojima RH nema ugovor
  • poslodavac je obavezan uplaćivati doprinos na propisanu osnovicu za slučaj bolesti i nezgode u zemlji izaslanja po stopi od 10% – u slučaju liječenja sam plaća troškove koje refundira od HZZO uz medicinsku dokumentaciju
  • poslodavac može zatražiti od HZZO oslobađanje od navedenog doprinosa ukoliko je radnika osigurao kod nekog osiguravatelja (čl 79 Zakona o obveznom ZO) – ukoliko su troškovi liječenja veći od osiguranog iznosa HZZO ne pokriva razliku

Obaveza i obračun doprinosa

 • plaće izaslanih radnika podliježu plaćanju svih doprinosa po istim stopama kao i kada radnik radi u RH (MIO 15%+5%, ZO 15%, zaštita zdravlja 0,5%, zapošljavanje 1,7%)
 • osnovica za obračun doprinosa je ugovorena plaća + 20%
 • za ostale treće zemlje plaća se i 10% doprinosa za slučaj bolesti i nezgode na istu osnovicu
 • za plaću u naravi NE primjenjuje se uvećanje osnovice od 20%
 • za radnika se MOGU koristiti olakšice za prvo zaposlenje i za “mladu osobu” prema čl 20. Zakona o doprinosima

Oporezivanje plaće izaslanih radnika

Međudržavni ugovori imaju prednost pred odredbama Zakona o porezu na dohodak

 • NEPOSTOJANJE MEĐUDRŽAVNOG UGOVORA  IZMEĐU RH i DRŽAVE IZASLANJA
  • najjednostavnija situacija je kada nema niti ugovor o socijalnom osiguranju niti ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (u
   primjeru je Libija) – NE smatra se izaslanim radnikom.
  • pri isplati plaće primjenjuju se nacionalni propisi (Zakon o porezu na dohodak) i radnik NIJE obvezan podnijeti godišnju poreznu
   prijavu, ali može radi uračunavanja i eventualnog vraćanja poreza plaćenog i u inozemstvu, s obzirom da se ovim situacijama porez na
   dohodak najčešće plaća u obje države
  • prijava na HZZO – Tiskanicom 4
  • plaća je identična obračunu u RH osim što se obračunava i 10% posebnog doprinosa za ZO u inozemstvu, ne uvećava se osnovica
   za doprinose za 20%, u JOPPD se unosi šifra države rada, stjecatelj je 0005, primitak je 0001, posebni doprinos za ZO unosi se u stupac
   12.8 JOPPD obrasca

PRIMJER 1Izaslani radnik primjer 1

 • POSTOJANJE MEĐUDRŽAVNOG UGOVORA IZMEĐU RH i DRŽAVE IZASLANJA
  • RH ima 60-tak međudržavnih ugovora u kojima u pravilu članak 15. uređuje pitanje oporezivanja dohotka. 
  • opće pravilo je da se rad oporezuje u državi gdje se rad obavlja, međutim zemlja izaslanja (iz koje radnik dolazi) MOŽE oporezivati primanja ukoliko su
   ispunjena slijedeća tri uvjeta :

   • ako radnik NE boravi u toj zemlji duže od 183 dana u razdoblju od 12 mjeseci (ne nužno kalendarski, jer se nekima razlikuje
    fiskalna godina od kalendarske – provjeriti za svaku zemlju ponaosob),
   • primanje mu isplaćuje poslodavac, nerezident države rada i
   • troškovi ne terete stalnu poslovnu jedinicu ili sjedište u zemlji rada

A) Ukoliko su ispunjeni svi navedeni uvjeti

Pore se za navedenog radnika može plaćati u RH

U primjeru je Njemačka za radnika koji je izaslan manje od 183 dana, i ispunjena su ostala dva uvjeta. Radnik ima ugovoren
bruto 10.000, a ostvario je plaću od 20.000 prema njemačkim propisima (zakon o minimalnoj plaći) – s obzirom da je zemlja EU nema
obveze obračunavanja posebnog doprinosa za ZO

Dok radnik radi u inozemstvu na njega se mogu primjenjivati uvjeti zaposlenja zemlje rada, npr: minimalna plaća, radno
vrijeme, sigurnost na radu i slično LINK

PRIMJER 2Izaslani radnik primjer 2

B) Ukoliko nisu ispunjena sva tri uvjeta

Poslodavac plaća samo doprinose u RH, a porez se plaća u državi rada prema propisima
te države

Porez na plaću u državi rada plaća ili poslodavac ili sam radnik koji se prijavljuje u sustav u zemlji rada u ovisnosti od
propisa u zemlji rada LINK

Plaća se NE ISKAZUJE u JOPPD-u tijekom godine, samo doprinosi (prije se iskazivalo sa šiframa 36 odnosno 37) nego se do
31.siječnja za radnika podnosi obrazac INO-DOH.

Temeljem članka 81. Stavka 3. Zakona o porezu na dohodak u roku od 8 dana od upućivanja poslodavac je obavezan pismeno obavijestiti PU (podaci o isplatitelju plaće, podaci o poreznom obvezniku, naziv međunarodnog ugovora prema kojem se porez plaća u državi rada, rok izaslanja).

U primjeru je sve isto kao i u prethodnom osim što je radnik u izaslanstvu u Južnoafričkoj republici dulje od 183 dana, pa se plaća
oporezuje u zemlji rada, a u RH se plaćaju samo doprinosi – s obzirom da nije EU obračunava se i poseban doprinos za ZO 10% jer
poslodavac nije ugovorio drugačije pokriće ZO – radnik je osoba mlađa od 30 godina za koju se koristi olakšica ne plaćanja
doprinosa na plaću.

PRIMJER 3
Izaslani radnik primjer 3

 • Primjer izvješća o plaćanju poreza u inozemstvu koje se podnosi Poreznoj upravi u roku od 8 dana od upućivanja radnika:

Testno poduzeće d.d.
Testna ulica 1
10000 Zagreb
OIB: 11111111111

Ministarstvo financija
PU Zagreb-centar

IZVJEŠĆE O PLAĆANJU POREZA NA DOHODAK
U INOZEMSTVU

Na temelju čl. 81 st. 3 Zakona o porezu na dohodak predajemo izvješće da je radnik
Pero Perić, Testna ulica 100, 10360 Sesvete, OIB: 12345678901, upućen na rad u
državu ___________________, dana ___________.
Izaslanje radnika trajati će _____ mjeseci.  Prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog
oporezivanja između Republike Hrvatske i države ______________________
(NN ____, međunarodni ugovor broj ______) porez na dohodak obračunati će se u
____________________.

Osoba za zastupanje

Isplata neoporezivih naknada izaslanom radniku

 • Izaslanom radniku može se isplatiti neoporezivo terenska dnevnica u visini propisane ino-dnevnice za određenu zemlju – isplaćena
  terenska dnevnica NE iskazuje se mjesečno u JOPPD obrascu, nego će se u ukupnom iznosu iskazati u obrascu INO-DOH – iako je u
  RH takva naknada neoporeziva, ukoliko se plaća oporezuje u zemlji rada potrebno je ispitati da li je i po njihovim propisima navedeno
  primanje neoporezivo
 • neoporezive nagrade (božićnica, regres, dar djetetu) moguće ih je neoporezivo isplatiti izaslanom radniku
 • naknade ostalih troškova (dnevnice, prijevoz na posao) ustvari su trošak poslodavca kod kojeg se rad obavlja (analogno čl. 7. st. 22
  našeg Pravilnika o porezu na doh prema kojem poslodavac sa sjedištem u RH može neoporezivo podmirivati troškove i radniku
  upućenom na rad kod njega) LINK

JOPPD šifre

 • Šifrarnik država izaslanja LINK
 • Popis ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja:LINK
 • Porez se plaća u RH: 0005 / 0001
 • Porez se plaća u RH “mlada osoba”: 0011 / 0001
 • Porez se plaća u zemlji rada : 0005 / 0061
 • Porez se plaća u zemlji rada “mlada osoba”: 0011 / 0061
 • Oporezivi primici uz plaću (npr oporeziva božićnica – ne uvećava se osnovica za 20%): 0001 / 0021
 • Neoporezivi primici: 0000 / 0000
 • Poseban doprinos za ZO u inozemstvu (kad nema doprinosa na plaću): 5001 / 5001

Primjeri

 • J.J. – prebivalište u Zg
  – upućen u Makedoniju manje od 183 dana (plaća porez u RH) – ugovoren brutto 5.000 – plaća 10.000
  – plaćen bonus 8000 brutto
 • 2. D.D. – prebivalište u Zg
  – upućen u Njemačku duže od 183 dana (plaća porez u D) – ugovoren brutto 5.000 – plaća 15.000
  – plaćen bonus 8000 brutto – plaćena terenska dnevnica 13.125 kn (25 x 70€) – NE iskazuje se u JOPPD
 • 3. P.P. – prebivalište u Zg
  – upućen u Austriju duže od 183 dana (plaća porez u A) – ugovoren brutto 50.000 – max za dopr. 46.434
  – plaćena jubilarna nagrada 5.000 = 2.000 neoporezivo + 3.000 oporezivo
 • 4. M.M.
  – upućen u Libanon – nema ugovora – obveza obračunavanja posebnog doprinosa za ZO
  – ugovoren brutto 12.000 kn – osoba je mlađa od 30 godina – nema doprinosa na plaću

PRIMJER 4

Izaslani radnik primjer 4

Literatura

 • TEB 07/17, 02/17, 10/16, 5/16, 4/16
 • RRIF 07/17, 04/16
 • Obračun poreza i izvješčivanje o isplati plaêe za izaslane radnike LINK
 • HZMO Vodič za izaslanje radnik u EU LINK

Autor: Diana Tomičić