Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
20.06.2013

Izmjene i dopune zakona o radu – Zakon o radu (od 2009 do danas)

Na ovoj stranici se nalazi zbirka linkova prema Zakonima o radu od 2009. godine do danas.

01. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu (NN 93/14)
02. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu (NN 73/13)
03. Zakon o dopunama i izmjenama zakona o radu (NN 61/11)
04. Zakon o radu (NN 149/09)

 

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu (NN 93/14)

Zakon o radu NN 93/14, stupa na snagu 07.08.2014 LINK
Obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor prema ZOR NN 93/2014.
Otkazni rok – promjene prema u Zakonu o radu (NN 93/2014, na snazi od 07.08.2014)
Godišnji odmor radnika prema ZOR NN 93/14 od 07.08.2014. godine
Što sve donosi novi zakon o radu? www.slobodnadalmacija.hr
Novosti koje donosi novi zakon o radu www.poslovni.hr
Što zapravo znače izmjene zakona o radu? www.poslovni.hr

 

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu (NN 73/2013)

U NN 73/2013 od 18.06..2013. je objavljena odluka o proglašenju “Zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu”. U nastavku teksta iznosimo promjene za koje smatramo da su zanimljive širem krugu čitatelja. Cijeli tekst “Zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu” LINK.

Smanjenje minimalnoga trajanja dnevnog odmora s 10 sati na 8 sati
Olakšano otkazivanje ugovora o radu za radnike za probnome radu
Promijenjena odredba o maksimalnome trajanju prekovremenoga rada
Promjene odredbi vezanih uz ugovore na određeno vrijeme

  • Smanjenje minimalnoga trajanja dnevnog odmora s 10 sati na 8 sati

U Zakonu o radu (»Narodne novine«, br. 149/09., 61/11. i 82/12.) u članku 3. stavak 5. mijenja se i glasi:

(5) Kolektivnim ugovorom iz stavka 4. ovoga članka kojim se osigurava odgovarajući zamjenski odmor u trajanju jednakom propuštenim satima odmora radniku se ne može odrediti dnevni odmor u neprekidnom trajanju kraćem od osam sati dnevno niti tjedni odmor u neprekidnom trajanju kraćem od dvadeset sati.

  • Poslodavcima je olakšano otkazivanje ugovora o radu za radnike za probnome radu bez navođenja posebnih razloga o otkazu ugovora o radu definiranih ZOR

U članku 35. “Ugovaranje i trajanje probnog rada” iza stavka 2. dodaju se novi stavak 3. i stavak 4. koji glase:
(3) Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu
(4) Na otkaz iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o otkazu ugovora o radu, osim članka 109., 112. i 116. ovoga Zakona

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:
(5) Otkazni rok kod ugovorenog probnog rada je najmanje sedam dana

  • Promijenjena odredba o maksimalnome trajanju prekovremenoga rada

Staro: (2) Prekovremeni rad pojedinog radnika ne smije trajati duže od trideset dva sata mjesečo niti duže od sto osamdeset sati godišnje.
Novo: (2) Prekovremeni rad pojedinog radnika ne smije trajati duže od sto osamdeset sati godišnje.

  • Promjene odredbi vezanih uz ugovore na određeno vrijeme Prvi ugovor o radu na određeno vrijeme s radnikom se može sklopiti bez vremenskog ograničenja. Drugi i svaki slijedeći ugovor o radu može biti sklopljne na max. 3 godine.

Članak 10. “Ugovor o radu na određeno vrijeme mijenja se i glasi:
(1) Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme koje je određeno rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja.
(2) Ako je ugovor o radu iz stavka 1. ovoga članka sklopljen u trajanju dužem od tri godine, poslodavac s istim radnikom ne može sklopiti sljedeći uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme.
(3) Ako je ugovor o radu iz stavka 1. ovoga članka sklopljen u trajanju kraćem od tri godine, ukupno trajanje sklopljenih ugovora o radu iz stavaka 1. i 4. ovoga članka ne može biti neprekinuto duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno zakonom ili kolektivnim ugovorom.
(4) Poslodavac s istim radnikom smije sklopiti svaki sljedeći uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme samo ako za to postoji objektivan razlog koji u tom ugovoru ili u pisanoj potvrdi iz članka 12. stavka 3. ovoga Zakona mora biti naveden.
(5) Svaka izmjena, odnosno dopuna ugovora o radu iz stavka 1. ovoga članka koja bi utjecala na produljenje ugovorenog trajanja toga ugovora smatra se svakim sljedećim uzastopnim ugovorom o radu na određeno vrijeme.
(6) Prekid kraći od dva mjeseca ne smatra se prekidom razdoblja od tri godine iz stavka 3. ovoga članka.
(7) Ako je ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen protivno odredbama ovoga Zakona ili ako radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je ugovor sklopljen, smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme.
Cijeli tekst “Zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu” LINK.

[wp_ad_camp_2]