Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
24.03.2020

Mogućnost ODGODE plaćanja poreza na dohodak, poreza na dobit, doprinosa, uvjetno PDV-a na 3 (+3) mjeseca (Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona NN 35/2020)

U NN 35/2020 objavlejn je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. Pravilnik je nadopunjen sa dijelom kojim se regulira provedbe postupka plaćanja poreza u posebnim okolnostima.

Pravilnikom se određuje mogućnost ODGODE plaćanja dospijelih obaveza poreza  na dohodak, poreza na dobit te doprinosa na 3 mjeseca uz mogućnost produženja na dodatna 3 mjeseca “ako posebne okolnosti potraju duže”. Za ostvarivanje ove mogućnosti obaveznik mora podnijeti zahtjev nadležnoj ispostavi PU: 

UVJETI ZA PODNOSITELJE ZATJEVA ZA ODGODU

 1.  Podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza smatra se poduzetnik iz članka 44. stavka 1. Zakona koji učini vjerojatnim da nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze, a koji na dan podnošenja zahtjeva nema dospjelog neplaćenog poreznog duga.
 2. Iznimno, podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka za dospjelu poreznu obvezu poreza na dodanu vrijednost može biti poduzetnik koji u prethodnoj godini nije ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost te koji poreznu osnovicu utvrđuje prema obavljenim isporukama sukladno posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost.
 3. Prema stavku 1. ovoga članka, smatrat će se da nema dospjelog nenaplaćenog poreznog duga, ako je iznos poreznog duga manji od 200,00 kuna, koliko iznosi najmanji trošak ovršnog postupka sukladno članku 170. stavku 3. Zakona.

POKAZATELJI NEMOGUĆNOSTI PLAĆANJA

 1. Smatrat će se da podnositelj zahtjeva iz članka 71.c ovoga Pravilnika nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze:
  1. ako ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili
  2. ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
 2. Uz ispunjenje pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva iz članka 71.c stavka 2. ovoga Pravilnika treba dokazati da dospjela obveza poreza na dodanu vrijednost proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i/ili druge pokazatelje koji mu utječu na likvidnost.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE MJERA ODGODE

 1. Podnositelj zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza podnosi pisani i obrazloženi zahtjev nadležnom poreznom tijelu prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta.
 2. U zahtjevu se navode činjenice temeljem kojih će porezno tijelo moći ocijeniti je li podnositelj zahtjeva učinio vjerojatnim i/ili dokazao postojanje pokazatelja nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza iz članka 71.d ovoga Pravilnika.
 3. Pisanim i obrazloženim zahtjevom smatrat će se zahtjevi podneseni poreznom tijelu elektroničkim putem koji se podnose putem sustava ePorezna, a iznimno porezni obveznici koji nisu korisnici sustava ePorezna zahtjev mogu podnijeti na drugi način koji Porezna uprava osigura i objavi na svojoj mrežnoj stranici.

MJERE PLAĆANJA NAKON ODOBRENE ODGODE

 1. Na temelju osnovanih zahtjeva iz članka 71.f ovoga Pravilnika, za dospjele porezne obveze odobrit će se odgoda plaćanja bez obračuna kamata.
 2. Odgoda plaćanja iz stavka 1. ovoga članka odobrava se na rok od tri mjeseca računajući od zakonom propisanog dana dospijeća svake pojedine porezne obveze.
 3. U slučaju produljenja roka sukladno članku 71.b stavku 4. ovoga Pravilnika, može se odobriti dodatni rok od tri mjeseca za već odgođene porezne obveze te proširiti obuhvat odgođenih poreznih obveza i na porezne obveze koje dospijevaju za vrijeme trajanja dodatna tri mjeseca, bez obračuna kamata, za što se podnosi novi pisani i obrazloženi zahtjev.

OBROČNA OTPLATA (U NEMOGUĆNOSTI OTPLATE ODGOĐENE OTPLATE)

 1. Podnositelj zahtjeva koji nije u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po njezinom odgođenom dospijeću, može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom, bez obračuna kamata.
 2. Obročna otplata iz stavka 1. ovoga članka može se odobriti u mjesečnim obrocima, a najduže na 24 mjeseca.
 3. Pisani i obrazloženi zahtjev za obročnu otplatu odgođene dospjele porezne obveze može se podnijeti u roku od pet dana od dana dospijeća obveze koju podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti.
 4. U zahtjevu za obročnu otplatu, podnositelj zahtjeva navodi na koje se od odgođenih dospjelih poreznih obveza zahtjev odnosi, pri čemu može odabrati jednu od sljedećih mogućnosti:
  1. obročna otplata samo za dospjelu odgođenu obvezu, pri čemu odobrenje zahtjeva isključuje mogućnost odobravanja obročne otplate za odgođene porezne obveze koje dospijevaju kasnije ili
  2. obročna otplata za sve odgođene porezne obveze, dospjele i nedospjele u trenutku podnošenja zahtjeva, u kojem slučaju nedospjele odgođene porezne obveze dospijevaju i odobrava se obročna otplata za njihovo plaćanje, umjesto daljnje odgode.
 5. U slučaju nepoštivanja rokova plaćanja poreznih obveza za koje je odobrena obročna otplata, ista će se ukinuti.
 6. Naknadno postupanje poreznog tijela prema podnositelju zahtjeva kojemu su odobrene mjere