Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
27.07.2017

Zakon o izmjenama i dopunama ovršnog zakona. Za isplate plaća od 03.08.17. na zaštićeni račun ide 3/4 plaće radnika ali maksimalno do iznosa 2/3 prosječne neto plaće u RH

U NN 73/17 od 26.07.2017 objevljen je “Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. LINK Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 24., članka 25., članka 26., članka 27., članka 29., članka 30., članka 31. i članka 34. stavka 2. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2017. Novost, vezana uz provedbu ovrha na plaći je promjena u izračunu iznosa plaće koji je zaštićen i koji se isplaćuje na zaštićeni račun radnika. Nova definicija za izračun zaštićenoga dijela plaće od ovrhe iz zakona:

Članak 21. (stupa na snagu osmoga dana od dana objave u NN, objava 26.07., osmi dan 03.08.)
U članku 173. stavku 2. riječi: »dvije trećine plaće ovršenika« zamjenjuju se riječima: »tri četvrtine plaće ovršenika, ali ne više od dvije trećine prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj«, a iza riječi: »neto plaće ovršenika« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta u kojem slučaju je od ovrhe izuzet iznos koji odgovara iznosu od jedne četvrtine netoplaće ovršenika«.

Prema novom zakonu:

Na zaštićeni račun može se isplatiti MAKSIMALNO 2/3 PROSJEČNE NETO PLAĆE (za 2017. to je 5664 * 2/3 = 3776 KN).

Ako je iznos 3/4 neto plaće veći od iznosa 2/3 prosječne neto plaće u RH (za 2017. 3776 KN) na zaštićeni račun uplaćuje se 2/3 prosječne neto plaće u RH (3776 KN).

U suprotnome, ako je 3/4 neto plaće manje od 2/3 prosječne neto plaće u RH (za 2017 3776 KN), na zaštićeni račun uplaćuje se 3/4 neto plaće. 

(napominjem da se gore spominje pojam IZNOS NETO PLAĆE, iznos za isplatu na zaštićeni račun može biti uvećan na naknade za koje je predviđena isplata na zaštićeni račun)

Razvidno je, da u određenom broju slučajeva, plaća nižih od 5664 KN radniku NIJE ZAŠTIĆEN iznos od 3/4 plaće (Primjer: Plaća 5200, 3/4 = 3900 a maks zaštićeni iznos je 3776). sve u svemu pomalo nezgodna zakonska definicija i već vidim pritužbe radnika da im,na zaštićeni račun, nisu isplaćene 3/4 plaće.

Koliko vidim ovo je u koliziji sa dosadašnjim principom i programi za obračun plaća koji automatski računaju zaštićeni iznos plaće će u većini slučajeva morati biti update-ani (osim ako nemaju pametno riješenu parametrizaciju). Pa, drage kolegice i kolege, pripremiti se se na to, … 🙂