Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
06.02.2019

Za izračun naknade zbog neispunjenja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2019. godinu potrebno je koristiti iznos minimalne plaće 3.750,00 KN

Za izračun naknade zbog neispunjenja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2019. godinu potrebno je koristiti iznos minimalne plaće 3.750,00 KN. Naš on-line kalkulator za izračun kvote LINK je ažuriran za 2019. godinu. Registrirani korisnik može izračun naknade zbog neispunjenja kvote poslati na svoj e-mail koristeći opciju kalkulatora “Pošalji na moj e-mail”.

Podsjetnik:

  • Naknada za neispunjenje kvote računa se u iznosu od 30% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je poslodavac bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu.
  • U izračunu se koristi brojčano stanje radnika na zadnji dan u mjesecu za koji se računa obaveza kvote.
  • Novčana naknada se obračunava i dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec
  • Novčana naknada uplaćuje se u korist uplatnog računa propisanog provedbenim propisima o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, doprinosa za obvezna osiguranja te prihoda za financiranje drugih javnih potreba koje donosi ministar financija. 
  • Popunjavanje naloga za plaćanje naknade LINK

Za 2019. 

  1. Obaveza broja zaposlenih radnika s invaliditetom (KVOTA)

KVOTA = BROJ ZAPOSLENIH RADNIKA NA KRAJU MJESECA * 3/100

2. Naknada zbog neispunjenja 

(KVOTA – BROJ RADNIKA S IVNALIDITETOM) * 3.750 * 30%

ON-LINE Kalkulator za izračun naknade zbog neispunjenja kvote LINK

Popunjavanje naloga za plaćanje naknade LINK