Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
13.02.2019

Obrazac PDMO za 2018. (predaja do 28.02.2019) Podaci o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

Poslodavci koji, za radnike, uplaćuju premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (“3. stup”) dužni su do 28.02.2019. poreznoj upravi podnijeti Obrazac PDMO – Izvještaj o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.  Obrazac se podnosi u elektronskom obliku u formi XML datoteke.

Ukoliko Vaša aplikacija za obračun plaća ne podržava kreiranje XML datoteke PDMO obrasca, PU na svojim stranicama ima praktičan Excel alat LINK kojim se podaci mogu uvesti u CSV formatu (ili upisati ručno) i nakon toga se može kreirati XML datoteka u propisanom formatu. Kreiranu XML datoteku možete prije snimanja na medij na za dostavu  (USB stick, CD, DVD) provjeriti sa XML validatorom LINK.

Link na stranicu PU sa svim informacijama o PDMO obrascu LINK.

 

Servis za obračun plaća pruža uslugu pune obrade premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja!

Ukoliko želite svojim radnicima uplaćivati neoporezive/oporezive premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, kompletan posao možete prepustiti nama! Mi ćemo voditi ažurnu evidenciju ugovora o dobrovoljnom osiguranju, provoditi mjesečno kreiranje naloga za plaćanje premija osiguranja sa pripadnim specifikacijama za slanje prema osiguravajućim kućama i na kraju godine za Vas izraditi PDMO obrazac u XML formatu.

login-48