Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
14.05.2012

Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa (01.05.2012.) – dodatne informacije i ispravci tumačenja

Sakupili smo dodatne informacije te na osnovu njih nadopunili i korigirali tekstove na portalu koji obrađuju ovu Uredbu:

02.05. 2012. U oba dva teksta je izmijenjeno tumačenje kako su svi poslodavci obavezni naloge za plaćanje za isplatu plaće i naloge za plaćanje za uplatu obaveznih doprinosa predavati u istoj poslovnoj banci. To je obaveza samo za poslodavace koji se nalaze na popisu neplatiša obaveznih doprinosa!

03.05.2012. Promijenjeno je tumačenje na koji način kreirati naloge za plaćanje za isplatu neto plaće. U slučaju kada na obračunu plaće postoje radnici koji su članovi I i II stupa MIO i radnici koji u članovi samo prvoga stupa MIO i novozaposleni radnici nalozi za plaćanje za isplatu plaće se kreiraju sa modelom 67 i pozivom na broj zaduženja OIB-MMGG-0 (prva verzija interpretacije je sugerirala korištenje posebnoga poziva za svaku navedenu kategoriju radnika).

NAJNOVIJE 11.05.2012. Nakon prisustvovanju na seminarima i na osnovu prikupljenih podataka evo novih nadopuna tumačenja. Poziv na broj koji se upisuje na naloge za uplatu plaće je potrebno upisivati i na naloge za plaćanje obustava i ovrha iz plaće. Naloge za uplatu plaća je poželjno razdvojiti na naloge koji sadrži neto plaće radnika obračunate na osnovu bruto plaća radnika i naloge koji sadrža neoporezive naknade (naknada za prijevoz, bolovanja na teret fonda HZZO, nagrade). Na prvu grupu naloga je potrebno upisati poziv na broj zaduženja (prema konstrukciji iz uredbe) a na drugu grupu ne. Kontrola je zamišljena na način da se dužnicima za obavezne doprinose zabrani isplata plaće i daljnje gomilanje duga. Porezna uprava će na osnovu neto iznosa isplaćene plaće te doprinosa i poreza koji su prijavljeni kroz ID obrazac vršiti kontrolu. Ukoliko nalog za uplatu plaće sadrži i neoporezive naknade porezna uprava može pogrešno zaključiti kako je uplaćena svota doprinosa manja od zakonski propisane. Iz toga razloga je dobro podijeliti naloge za isplatu plaća na dio koji se odnosi na bruto plaću (na koji se upisuje poziv na broj u skladu s uredbom) i dio koji se odnosi na neoporezive naknade (i na koji se ne upisuje poziv na broj zaduženja). U pripremi je nova verzija ID obrasca (od 01.01.2013) koja će sadržajno obuhvatiti veći broj podataka nego što je sada slučaj (neoporezive naknade) te u tome slučaju navedeno razdvajanje uplata plaće neće biti potrebno provoditi.

Postoje i tumačenja kako je na sve naloge koji se odnose na iznose koji “završavaju” u ID obrascu potrebno upisati poziv na broj zaduženja prema konstrukciji iz uredbe. Moramo napomenuti kako je ovo za sada manjinsko razmišljanje. Pratimo razvoj situacije i na ovoj stranici ćemo objaviti nadopune i ispravke prethodnih tumačenja.

Molimo Vas da na linku koji smo otvorili za Vaše komentare napišete svoja iskustava vezana uz provedbu ove nove uredbe LINK.  Hvala.

 

Povezano:

www.rif.hr Od 01.05.2012. godine banke provode kontrolu plaćanja doprinosa

www.rrif.hr Novosti u obračunu doprinosa kod isplate plaće nakon 1. svibnja 2012.