Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
27.04.2012

Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovicu za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa

 

U NN 49/2012. od  27.04.2012. je objavljena Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinoisa temeljem radnog odnosa LINK. Uredba stupa na snagu 01.05.2012. Ovom uredbom se propisuje: 1) način provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa, 2) subjekte provedbe plaćanja doprinosa, 3) obveznike izvješćivanja i 4) način, rok, oblik i sadržaj izvješća o podnesenim nalozima za plaćanje doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici temeljem radnog odnosa.

Poslodavci

  • Poslodavac, koji u zadnja dva mjeseca nije platio obavezne doprinose i/ili nije predao ID obrazac te se nalazi na popisu neplatiša obaveznih doprinosa porezne uprave mora prema novoj uredbi naloge za plaćanje za isplatu plaće i naloge za plaćanje za uplatu doprinosa predati u istu banku!
  • Poslodavac je dužan na nalozima za plaćanje za isplatu plaće, ovisno o vrsti obrasca platnog prometa, u polje „poziv na broj zaduženja“ upisati: 67  OIB-MMGG-X gdje je:
 !!! BROJ RAZLIČITIH X OZNAKA JE TIJEKOM GODINA PROŠIREN. NAJNOVIJU VERZIJU POGLEDAJTE OVDJE LINK
 
67 broj modela
OIB OIB obveznika plaćanja javnih davanja
MMGG MM – brojčana oznaka mjeseca za koji se isplaćuje plaćaGG – brojčana oznaka godine za koju se isplaćuje plaća
X

Podatak o plaći:

0 – isplata plaće u cijelosti

1 – isplata prvog dijela plaće

2 – isplata drugog dijela plaće

3 – isplata koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje

4 – isplata koje ne podliježe uplati doprinosa na osnovicu

Navedeni elementi se obavezno upisuju na nalog za prijenos (bezgotovinsko plaćanje) i na nalog za isplatu (gotovinsko plaćanje) kod svake isplate plaće.

Odredba se ne odnosi na korisnike proračuna koji plaće isplaćuju preko jedinstvenog računa državnog proračuna

Više: Kako popunjavati naloge za isplatu plaća od 01.05.2012.?

Banke

 • Porezna uprava dostavlja, putem Agencije, svim bankama podatke o poslodavcima koji ne uplaćuju doprinose
 • Na osnovi dostavljenih podataka banka je dužna sastaviti listu poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose.
 • Prije provedbe zaprimljenog naloga za plaćanje za isplatu plaće banka je dužna provjeriti nalazi li se poslodavac na listi poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose
 • Ako se poslodavac nalazi na listi banka je dužna izvršiti provjeru jesu li osim naloga za plaćanje za isplatu plaće predani i nalozi za plaćanje za uplatu doprinosa sa svim obveznim elementima
 • Banka može za potrebe izvršenja platne transakcije na nalozima za plaćanje za uplatu doprinosa i isplatu plaće, ovisno o vrsti obrasca platnog prometa, odrediti upisivanje oznaka koje označavaju da se nalog odnosi na plaćanje poreza, prireza, doprinosa i drugih pristojbi, odnosno isplatu plaće ili platni spisak.
 • Banka može za potrebe izvršenja provjere odbiti izvršenje platnih transakcija po nalozima za plaćanje za uplatu doprinosa i po nalozima za plaćanje za isplatu plaće iniciranih kroz sredstva za komuniciranje na daljinu.
 • Ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose nije predao naloge za plaćanje za uplatu doprinosa iz članka ili se isti ne mogu u cijelosti provesti ili nalog ne sadrži  sve elemente propisane Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za godinu u kojoj se nalozi predaju banka je dužna odbiti provesti naloge za plaćanje za isplatu plaće
 • Banke su  dužne, elektroničkim putem, dnevno izvještavati Agenciju:
  • 1. o odbijenim nalozima za plaćanje za isplatu plaće poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose,
  • 2. o provedenim nalozima za plaćanje za isplatu plaće poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose
  • 3. o provedenim nalozima za isplatu plaće ostalih poslodavaca.

Mjere osiguranja naplate doprinosa prema plaći

 • U slučaju da je banka detektirala i odbila provedbu naloga za isplatu plaće bez naloga za uplatu doprinosa Porezna uprava određuje mjere osiguranja naplate.
 • Mjere osiguranja naplate sastoje se u zabrani raspolaganja sredstvima na žiroračunu ili drugim računima poslodavca koji ne uplaćuje doprinose.
 • Porezna uprava rješenjem određuje mjere osiguranja naplate.
 • Rješenje Porezna uprava donosi po službenoj dužnosti bez provedbe ispitnog postupka.
 • Rješenje postaje izvršno danom donošenja.
 • Žalba podnesena protiv rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Cijeli tekst uredbe LINK

Povezano:

Prilikom isplate plaće uredno uplaćujete i pripadne obavezne doprinose. Da li se i na Vas odnosi uredba o načinu plaćanja doprinosa na plaći (od  01.05.2012.)?