Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
19.01.2021

Parametri za obračune plaća za 2021. godinu (plaća za 01/2021 i dalje)

Ukoliko ste obračunali i isplatili plaće i vezane isplate koje se odnose na 2020. godinu i slijedeća plaća koju ćete obračunavati je plaća za 1. mjesec 2021 godine u sustavima za obračun plaća je za plaću za 01/2021 i nadalje potrebno je podesiti slijedeće parametre: 

  • Minimalna plaća za 2021. godinu = 4.250,00 KN bruto (Uredba o visini minimalne plaće) LINK
  • Olakšica na doprinose na plaću za minimalnu plaću (za radnike koji su do donošenje te odredbe primali minimalnu plaću) bi 2021. godine trebala biti skroz ukinuta i doprinose za ZO bi za navedenu kategoriju radnika trebalo obračunavati po stopi od 16,5% (za 2019. se je za radnike primatelje minimalne plaće koji su primali minimalnu plaću do donošenja odredbe plaćalo doprinose na ZO po stopi od 8,25%, za 2020. po stopi od 12,375%). Zakon o minimalnoj plaći (članak 12) LINK
  • Najniža mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2021. godinu (3.488,78 KN) LINK
  • Najviša mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2021. godinu (55.086,00 KN) LINK
  • Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za 2021. godinu (661.032,00 KN) LINK
  • Mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2021. godinu za zaposlene članove uprave/direktore (5.967,65 KN) LINK
  • Ostale osnovice koje nisu navedene: Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu (NN 141/20) LINK
  • Fond sati rada za 2021. (za 40 sati rada tjedno) LINK