Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
01.03.2023

Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u ustanovama iz sustava visokog obrazovanja i znanosti (NN 22/2023)

Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u ustanovama iz sustava visokog obrazovanja i znanosti NN 22/2023 LINK

I.

Sva materijalna i nematerijalna prava koja su zaposlenici ustanova na koje se primjenjuje Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (»Narodne novine«, br. 9/19., 122/19. i 52/20., u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) ostvarili iz rada i po osnovi rada temeljem Kolektivnog ugovora, priznavat će se i primjenjivati u istom opsegu i nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Kolektivnom ugovoru.

II.

Materijalna i nematerijalna prava te druge naknade, ugovorene Kolektivnim ugovorom isplaćivat će se, nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Kolektivnom ugovoru, u visini i na način na koji su ugovorene.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. ožujka 2023. i važi do sklapanja novog kolektivnog ugovora kojim se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenika u ustanovama iz sustava visokog obrazovanja i znanosti, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama, a najkasnije do dana stupanja na snagu novog posebnog propisa o plaćama u javnim službama.