Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
01.03.2021

Od 01.03.2021. u primjeni je novi šifrarnik vrsta osobnih primanja

Kod isplate osobnih primanja isplatitelji plaća i drugih osobnih primanja su već dugi niz godina obavezni u modelu i pozivu na broj primatelja upisivati slijedeću konstrukciju: 

Model: HR69 Poziv na broj:  40002-OIB ISPLATITELJA-VRSTA OSOBNOG PRIMANJA

Šifranik “VRSTA OSOBNIH PRIMANJA” je promijenjen. Pridodane su nove šifre kojima je, kroz naloge za uplatu primanja, potrebno prikazivati isplatu pojedinih vrsta neoporezivih primitaka za koje do sada nismo imali posebnu šifru (npr. naknada za topli obrok). Nove šifre vrsta osobnih primanja su u tablici sa šiframa označene crvenom bojom! Napominjemo da je iz upotrebe izbačena šifra “399 – Ostala osobna primanja” te da se od 01.03.2021. za svrhu prikaza vrste primanja koju ne možemo svrstatati u neki od postojećih šifara  koristi šifra 699!

Kao i do sada u slučaju kada se uz plaću isplaćuju drugi neoporezivi primitci, na redovan račun, za iste nije potrebno kreirati posebne platne naloge po vrstama osobnih primanja već se mogu zajedno s plaćom prikazati u jedinstvenom nalogu pod šifrom 100. U slučaju kada se neoporezivi primitci isplaćuju na zaštićeni račun za svaki takav primitak je potrebno kreirati po jedan nalog za pripadnom vrstom osobnog primanja.   

 
ŠIFRA VRSTA OSOBNIH PRIMANJA ZAŠTIĆENO OD OVRHE U CIJELOM IZNOSU
100 Osobno primanje isplaćeno u cijelosti NE
110 Isplata dijela osobnog primanja – zaštićeni dio DA
120 Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dio NE
130 Ugovor o djelu – zaštićeni dio DA
140 Rad za vrijeme školovanja – zaštićeni dio DA
150 Isplata dividende NE
160 Naknada članova Upravnog vijeća, Skupština, Nadzornih odbora NE
170 Primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta NE
180 Najam NE
190 Prijevoz – zaštićeni dio DA
191 Topli obrok, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima DA
200 Službeni put – zaštićeni dio DA
210 Terenski dodatak, dnevnice za službena, putovanja u tuzemstvu i i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu i dnevnice za službena putovanja – zaštićeni dio DA
220 Naknada za odvojeni život NE
230 Naknada za bolovanje DA
240 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe NE
250 Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade , do propisanih, iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim  DA
260 Regres, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima DA
270 Božićnica, uskrsnica , do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima DA
280 Dječji dar – zaštićeni dio DA
290 Stipendije, nagrade, pomoć studentima/učenicima za opremu, knjige i ostalo DA
300 Pomoć u slučaju stupanja u brak NE
310 Pomoć u slučaju rođenja djeteta-zaštićeni dio DA
320 Otpremnina NE
330 Pomoć u slučaju smrti zaposlenika/člana obitelji zaposlenika DA
340 Naknada za bolovanje – zaštićeni dio DA
350 Zakonsko uzdržavanje i naknade štete DA
360 Primanja po osnovi socijalne skrbi DA
361 Sindikalne socijalne potpore DA
370 Naknada za nezaposlene DA
380 Doplatak za djecu DA
390 Naknada za rad osuđenika DA
400 Rodiljne i roditeljske novčane potpore DA
410 Sportske stipendije za sportaše s invaliditetom DA
420 Naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda DA
430 Primanje po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja DA
431 Primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju DA
432 Potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada DA
433 Novčane naknada žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom DA
440 Primanja po osnovi odličja i priznanja DA
441 Naknada za pričuvnike pozvane na izvršenje vojne obveze DA
450 Uplate Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju DA
451 Pomorski dodatak I pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima DA
500 Krediti NE
510 Uzdržavanje djeteta (alimentacija) DA
600 Mirovina isplaćena u cijelosti NE
610 Mirovina – nezaštićeni dio NE
620 Mirovina – zaštićeni dio DA
621 Nacionalna naknada za starije osobe DA
630 Tjelesno oštećenje DA
640 Potpore zbog invalidnosti – zaštićeni dio DA
650 Doplatak za tuđu njegu i pomoć DA
660 Isplata stambenog kredita DA
690 Ostala primanja izuzeta od ovrhe DA
699 Ostala osobna primanja koja nisu izuzeta od ovrhe NE