Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
15.05.2015

Evidencija o radnom vremenu radnika (NN 73/17, primjena od 01.09.17.)

USKLAĐENO SA “Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/17) LINK Stupa na snagu 01.09.2017 

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnome vremenu radnika koji vrijedi do 31.08.2017 LINK (NN 32/2015 od 20.03.2015.)

 

Novine u pravilniku (0d 01.09.17):

Za radnike kojima je radno vrijeme raspoređeno u jednakom trajanju i jednakom rasporedu po danima, tjednima i mjesecima, poslodavac nije dužan u evidenciji radnog vremena evidentirati podatak o satima korištenja dnevnog i tjednog odmora (Članak 8. stavak 5)

(5) Za radnike kojima je radno vrijeme raspoređeno u jednakom trajanju i jednakom rasporedu po danima, tjednima i mjesecima, poslodavac nije dužan u evidenciji radnog vremena evidentirati podatak o satima korištenja dnevnog i tjednog odmora.

Umjesto na dnevnoj osnovi poslodavca je obavezan popuniti evidenciju radnog vremena u roku od 7 dan od dana za koji se podaci popunjavaju (Članak 10. stavak 2)

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka mora se voditi uredno, razumljivo i ažurno, a poslodavac je obvezan istu popuniti najkasnije sedmog dana od dana za koji se podaci popunjavaju.

Evidencija o radnom vremenu sadrži najmanje sljedeće podatke:

1) Ime i prezime radnika
2) Datum u mjesecu
3) Početak rada
4) Završetak rada
5) Vrijeme i sate zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran
6) Ukupno dnevno radno vrijeme
7) Vrijeme terenskog rada
8) Vrijeme pripravnosti
9) Vrijeme nenazočnosti na poslu:

9.1.  Sati korištenja odmora (dnevnog tjedno, godišnjeg
9.2.  Neradni dani i blagdani utvrđeni posebnim propisom
9.3.  Sati spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad
9.4.  Sati plaćenih dopusta
9.5.  Sate nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena
9.6.  Sati nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik svojom krivnjom ne obavlja ugovorene poslove
9.7.  Sati provedeni u štrajku 
9.8.  Vrijeme isključenja s rada (lockout)

Osim podataka poslodavac je dužan voditi i posebne podatke o radnom vremenu od kojih ovisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom (sate rada noću, prekovremeni rad, smjenski rad, dvokratni rad, rad u dane blagdana ili neradnih dana utvrđenih posebnim propisom i slično).

Podatke iz stavka “Početak rada” i “Završetak rada” poslodavac je obvezan voditi samo ako je obveza vođenja tih podataka ugovorena kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, ugovorom o radu ili je uređena pravilnikom o radu.

Poslodavac koji vodi podatke “Početak rada” i “Završetak rada” u evidenciji radnog vremena nije dužan evidentirati podatak o satima korištenja dnevnog i tjednog odmora.

Za radnike kojima je radno vrijeme raspoređeno u jednakom trajanju i jednakom rasporedu po danima, tjednima i mjesecima, poslodavac nije dužan u evidenciji radnog vremena evidentirati podatak o satima korištenja dnevnog i tjednog odmora.

Poslodavac je dužan u evidenciji radnog vremena voditi samo podatke koji su ostvareni u razdoblju, odnosno mjesecu za koje se plaća ili naknada plaće isplaćuje.

Evidenciju o radnome vremenu poslodavac je obvezan voditi i za radnike koje mu je ustupila agencija za privremeno zapošljavanje, ako je ugovorom o ustupanju radnika preuzeo tu obvezu.

 

Poslodavac je dužan za radnike koji poslove obavljaju na izdvojenom mjestu rada, voditi evidenciju o radnom vremenu, koja mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1) Ime i prezime radnika
2) Datum u mjesecu
3) Ukupno dnevno radno vrijeme
4) Vrijeme terenskog rada
5) Vrijeme pripravnosti
6) Vrijeme nenazočnosti na poslu

9.1.  Vrijeme korištenja odmora (dnevnog, tjednog i godišnjeg)
9.2. Neradni dani i blagdani utvrđeni posebnim propisom
9.3.  Vrijeme spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad
9.4. Vrijeme rodiljnih, roditeljskih dopusta, mirovanja radnog odnosa ili korištenja drugih prava u skladu s posebnim propisom
9.5. Vrijeme plaćenih dopusta,
9.6. Vrijeme neplaćenih dopusta.

Poslodavac je dužan i za radnike za koje, zbog posebnosti njihovih poslova, radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti ili ga radnik određuje samostalno (kao što je radnik koji ima status rukovodeće osobe, radnik član obitelji poslodavca fizičke osobe koji živi u zajedničkom kućanstvu s poslodavcem i koji u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca i slično), voditi podatke o radnom vremenu potrebne za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, a ako isti s poslodavcem nisu ugovorili samostalnost u određivanju najdužeg trajanja tjednog radnog vremena, noćnom radu te dnevnom i tjednom odmoru, dužan je i za njega voditi sve podatke iz članka 8. Pravilnika.

Podaci o radnom vremenu mogu se voditi pisano u obliku knjige ili u elektroničkom obliku i uz korištenje odgovarajućih kratica, ali uz odgovarajuće nedvojbeno i jasno pojašnjenje značenja svake kratice.

Evidencije o radnome vremenu poslodavac je dužan čuvati najmanje šest godina, a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, pri čemu bi za ostvarivanje tih prava mogle biti relevantne i evidencije, iste je dužan čuvati do pravomoćnog okončanja toga spora.

Radnik ima pravo uvida u evidenciju o radnome vremenu. 

Evidenciju o radnome vremenu poslodavac može voditi na način da zaduži radnika za redovito vođenje i dostavljanje te evidencije, koju je poslodavac obvezan kontrolirati.