Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
13.05.2015

Općina Lanišće (šifra 2232). Stopa prireza 5% (do sada 1%). Primjena od 20.05.2015.

U NN 51/2015 od 12.05.2015. objavljena je odluka o izmjeni i dopuni odluke o porezima općine Lanišće. Odlukom se mijenja stopa prireza porezu na dohodak sa 1% na 5%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama”, 20.5.2015. godine. LINK