Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Neka Vaše plaće budu naša briga!
15.05.2015

Evidencija radnoga vremena radnika (od 28.03.2015. NN 32/15)

Sa novim “Pravilnikom o načinu vođenja evidencije o radnicima” NN 32/15 LINK koji je stupio na snagu 28.03.2015. propisani novi sadržaji “Evidencije o radnome vremenu radnika”. Evidencije radnoga vremena je novim pravilnikom proširena za podatke o: terenskom radu (7), korištenju rodiljnog i roditeljskog dopusta (9.4.) i nenazočnosti radnika po zahtjevu radnika (9.7.).

Prema novome pravilniku “Evidencija o radnome vremenu radnika” mora biti ažurna na završetku radnoga dana! U slučaju da neki od podatak propisane evidencije nije poznat na kraju radnog dana radnika, poslodavac je dužan isti unijeti u evidenciju odmah po saznanju toga podatka.

Evidencija o radnom vremenu sadrži najmanje sljedeće podatke:

1) Ime i prezime radnika
2) Datum u mjesecu
3) Početak rada
4) Završetak rada
5) Vrijeme i sate zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran
6) Ukupno dnevno radno vrijeme
7) Vrijeme terenskog rada NOVO!
8) Vrijeme pripravnosti
9) Vrijeme nenazočnosti na poslu:

9.1.  Vrijeme korištenja odmora 

Dnevnog NOVO! PRIMJER POPUNJAVANJA

Tjednog NOVO! PRIMJER POPUNJAVANJA

**** Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima” NN 97/15 od 11.09.2015. a koji se primjenjuje od 19.09.2015 je uvedena definicija da podatak o dnevnom i tjednom odmoru nije potrebno evidentirati u evidenciji radnoga vremena ako se u evidenciji vode podaci o datumu i vremenu početka i završetka rada! Više …

Godišnjeg

9.2.  Neradni dani i blagdani utvrđeni posebnim propisom
9.3.  Vrijeme spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad
9.4.  Vrijeme rodiljnih, roditeljskih dopusta, mirovanja radnog odnosa ili korištenja drugih prava u skladu s posebnim propisom NOVO!
9.5.  Vrijeme plaćenih dopusta
9.6.  Vrijeme neplaćenih dopusta
9.7.  Vrijeme nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena po zahtjevu radnika NOVO!
9.8.  Vrijeme nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik svojom krivnjom ne obavlja ugovorene poslove
9.9.  Vrijeme provedeno u štrajku
9.10. Vrijeme isključenja s rada (lockout)

Osim nabrojanih podataka poslodavac je dužan voditi i posebne podatke o radnom vremenu od kojih ovisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom (sate rada noću, prekovremeni rad, smjenski rad, dvokratni rad, rad u dane blagdana ili neradnih dana utvrđene posebnim propisom i slično).

Evidenciju je poslodavac obvezan voditi i za radnike koje mu je ustupila agencija za privremeno zapošljavanje, ako je ugovorom o ustupanju radnika preuzeo tu obvezu.

Na sveučilištima, veleučilištima i znanstvenim institutima, za zaposlene nastavnike, suradnike, znanstvenike i umjetnike te u ustanovama predškolskog obrazovanja za zaposlene odgajatelje djece, odnosno zaposlene koji sudjeluju u neposrednom odgojno obrazovnom radu, podaci o radnom vremenu prilagođeni su naravi njihovog rada na način da se posebno evidentiraju samo normirani oblici rada.

Poslodavac evidenciju o radnome vremenu vodi za obračunsko razdoblje koje je utvrđeno za isplatu plaće.

Evidencija radnoga vremena mora se voditi uredno, razumljivo i ažurno na završetku radnog dana radnika, a u slučaju da neki od podatak propisane evidencije nije poznat na kraju radnog dana radnika, poslodavac je dužan isti unijeti u evidenciju odmah po saznanju toga podatka.

Ako nije drukčije uređeno posebnim propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu, poslodavac je dužan voditi podatke o radnom vremenu potrebne za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i za radnike s kojima ima sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada.

Poslodavac je dužan za radnike koji poslove obavljaju na izdvojenom mjestu rada, voditi evidenciju o radnom vremenu, koja mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1) Ime i prezime radnika
2) Datum u mjesecu
3) Ukupno dnevno radno vrijeme
4) Vrijeme terenskog rada
5) Vrijeme pripravnosti
6) Vrijeme nenazočnosti na poslu

9.1.  Vrijeme korištenja odmora (dnevnog, tjednog i godišnjeg)
9.2. Neradni dani i blagdani utvrđeni posebnim propisom
9.3.  Vrijeme spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad
9.4. Vrijeme rodiljnih, roditeljskih dopusta, mirovanja radnog odnosa ili korištenja drugih prava u skladu s posebnim propisom
9.5. Vrijeme plaćenih dopusta,
9.6. Vrijeme neplaćenih dopusta.

Poslodavac je dužan i za radnike za koje, zbog posebnosti njihovih poslova, radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti ili ga radnik određuje samostalno (kao što je radnik koji ima status rukovodeće osobe, radnik član obitelji poslodavca fizičke osobe koji živi u zajedničkom kućanstvu s poslodavcem i koji u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca i slično), voditi podatke o radnom vremenu potrebne za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, a ako isti s poslodavcem nisu ugovorili samostalnost u određivanju najdužeg trajanja tjednog radnog vremena, noćnom radu te dnevnom i tjednom odmoru, dužan je i za njega voditi sve podatke iz članka 8. Pravilnika.

Podaci o radnom vremenu mogu se voditi pisano u obliku knjige ili u elektroničkom obliku i uz korištenje odgovarajućih kratica, ali uz odgovarajuće nedvojbeno i jasno pojašnjenje značenja svake kratice.

Evidencije o radnome vremenu poslodavac je dužan čuvati najmanje šest godina, a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, pri čemu bi za ostvarivanje tih prava mogle biti relevantne i evidencije, iste je dužan čuvati do pravomoćnog okončanja toga spora.

Radnik ima pravo uvida u evidenciju o radnome vremenu. 

Evidenciju o radnome vremenu poslodavac može voditi na način da zaduži radnika za redovito vođenje i dostavljanje te evidencije, koju je poslodavac obvezan kontrolirati.