Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
10.05.2018

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka – GDPR (NN 42/18, stupa na snagu 25.05.2018)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018 LINK

Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.) (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka). Zakon stupa na snagu 25. svibnja 2018.