Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
20.01.2020

Općina Promina (šifra 2984). Stopa prireza 0% (do sada 5%). Primjena od 01.01.2020.

U NN 05/2020. objavljena je Odluka o izmjeno Odluke o porezima općine Promina LINK. Odlukom se ukida prireza porezu na dohodak, sa 5% na 0%. Primjena nove stope prireza je  od 01.01.2020. godine (ovaj datum piše u NN, porezna uprava navodi datum primjene od 01.02.2020.)

Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.