Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
31.12.2016

Radnicima kojima je općina stanovanja svrstana u I. skupinu po stupnju razvijenosti ili koji žive na području Grada Vukovara umanjuje se predujam poreza na dohodak za 50%

Zakon o porezu na dohodak LINK

Utvrđivanje predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada

Članak 24.

(5) Obračunani predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada iz stavaka 2. i 3. ovoga Zakona umanjuje se za 50% umirovljenicima po osnovi ostvarenog dohotka od mirovine ili poreznim obveznicima koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara.

Odredba se odnosi na općine koje su u NN 158/13 LINK prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti svrstane u I. skupinu:

– I. skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka Republike Hrvatske: Babina Greda, Biskupija, Cetingrad, Civljane, Čađavica, Dežanovac, Donji Kukuruzari, Donji Lapac, Drenovci, Drenje, Dvor, Đulovac, Gornji Bogićevci, Gradina, Gundinci, Gunja, Hrvatska Dubica, Jagodnjak, Kapela, Kistanje, Kloštar Podravski, Krnjak, Levanjska Varoš, Lokvičići, Markušica, Mikleuš, Nova Bukovica, Nova Rača, Okučani, Plaški, Podgorač, Podravska Moslavina, Rovišće, Sopje, Staro Petrovo Selo, Sunja, Šodolovci, Špišić Bukovica, Štefanje, Štitar, Trnava, Voćin, Vojnić, Vrbje, Gvozd(Vrginmost), Vrhovine i Zrinski Topolovac + odredba se odnosi na Grad Vukovar. 

 

!!! Umanjenje predujma poreza na dohodak moguće je provesti isključivo ako su zadovoljeni kumulativno dva uvjeta … LINK