Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
24.12.2022

Parametri (EUR) za obračun plaća za 12/2022 koje obračunavamo i isplaćujemo u 01/2023

Obračun plaća za 12/2022 provodimo u valuti EUR. Za plaće za 12/2022. godinu su još uvijek na snazi osnovice i drugi parametri koji su inicijalno zakonski zadani u HRK te ih je za potrebe obračuna plaća za 12/2022 potrebno konvertirati u EUR. Granični iznosi za primjenu stopa poreza na dohodak u EUR i osnovice za izračun poreznih olakšica u EUR su definirani u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 151/2022)  U tablici smo nabrojali opće parametre za obračun plaća koje će biti potrebno podesiti u aplikaciji/programu za obračun plaća kada se plaće obračunavaju u EUR (plaća za 12/2022 koju isplaćujemo u 2023. godini. 

Opis parametra IZNOS za 2022. (HRK) IZNOS ZA 2022 (EUR)
Maksimalna naknada HZZO  4.257,28 565,04
Minimalna naknada HZZO  831,50 110,36
Prosječna neto plaća siječanj-kolovoz  7.583,00 1.006,44
Minimalna plaća 4.687,50 622,14
Minimalna osnovica za plaćanje doprinosa 3.624,06 481
Maks. mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa 57.222,00 7594,66
Maks. godišnja osnovica za plaćanje doprinosa 686.664,00 91.135,98
Min. osnovica za zaposlenog člana uprave 6.199,05 822,76
Poduzetnička plaća 10.490,70 1.392,36
Porez na dohodak granica – stopu 20% 0 do 30.000,00 0 do 3.981,69
Porez na dohodak granica – stopu 30% > 30.000,00 > 3.981,69
Porezne olakšice – osnovni osobni odbitak 4.000,00 = 530,90
Porezne olakšice – osnovica za uvećanja 2.500,00 = 331,81
Dopušteni god. iznosi isplata neoporezivih naknada 

22 Prigodne nagrade, do 5.000,00

63 Nagrada za radne rezultare , do 7.500, 00

65 Novčane pauš.nakn.za trošk.prehrane 6.000,00

66 Troškovi prehrane, 12.000.00

71 Premije dop ZO, 2.500,00

 Treći stup MIO ,  6.000,00

Propisani dozvoljeni iznos / 7,53450 zaokruženo na drugu decimalu 
Dnevni i mjesečni iznosi  naknada za prijevoz na posao  Iznos naknade u KN Iznos naknade u KN / 7,53450 zaokruženo na drugu decimalu