Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
20.02.2018

Općina Štitar (šifra 6289). Stopa prireza 5% (do sada 10%). Primjena od 15.02.2018.

U NN 16/2018. od 16.2.2018. objavljena je “Odluka o općinskim porezima općine Štitar LINKOdlukom se mijenja stopa prireza na dohodak. Nova stopa prireza je 5% (do sada 10%). Ova Odluka stupa na snagu 15.02.2018. (Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije, objave je bila 08.02.2018 LINK).