Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
07.03.2018

Općina Negoslavci (šifra 6122). Stopa prireza 5% (do sada 10%). Primjena od 08.03.2018.

U NN 17/2018. od 21.02.2018. objavljena je Odluka izmjenama i dopunama odluke o porezima općine Negoslavci LINK

Odlukom se mijenja stopa prireza na dohodak. Nova stopa prireza je 5% (do sada 10%). Ova Odluka stupa na snagu na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije” (objavljeno 28.02.2018. LINK).