Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
18.12.2017

Obračun minimalne plaće od 01.01.2018.

Definicija minimalne plaće po Zakonu
Primjer  izračuna plaće sa vrstama rada koja su povećanje plaće
Smanjenje osnovice za doprinose na plaću 50%
Tko i pod kojim uvjetima može koristiti smanjenje osnovice?
Kada prestaje mogućnost korištenja smanjenja osnovice
Plaću koja ugovorena na način da je početna plaća minimalna plaća i sa raznim dodacima na plaću
Popunjavanje JOPPD obrasca kada se koristi smanjenje osnovice za doprinose

 

Definicija minimalne plaće po Zakonu

U NN 130/17 objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći LINK Zakon definira minimalnu plaću i navodi koja povećanja i dodaci ne mogu biti dio minimalne plaće: 

(1) Minimalna plaća u smislu ovoga Zakona je najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu.
(2) U iznos minimalne plaće ne ulaze povećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.
(3) Minimalna plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.

Minimalna plaća za 2018. godinu je 3439,80 KN. To je najniži bruto iznos plaće koju poslodavac smije isplatiti za rad u punome radnome vremenu i za cijeli mjesec. Ako je radnik tijekom mjeseca radio nedjeljama, prekovremeno u dane praznika ili je imao bilo koju dugu vrstu rada koja se plaća s poeficijentom povećanja redovne satnice, njegova plaća mora biti veća od navedene minimalne plaće. Takva primanja moraju povećati minimalnu plaćeu a ne biti uključena u nju. 

Primjer izračuna plaće sa vrstama rada koje su povećanje plaće

Ugovorena bruto plaća radnika: 3439,80 KN (min. plaća)

Plaća je za mjesec: 01/2018 (fond sati za puno radno vrijeme je 184)
Prema evidenciji radnog vremena radnik ima 22 dana redovnog rada i 1 dan rada na državni praznik. Poslodavac prema pravilniku o radu rad na praznik plaća sa 50% uvećanja redovne satnice.

Bruto plaća radnika za 01/2018

Satnica = 3439,80 /184 = 18,70

 

 
Vrsta Broj sati Satnica Postotak Iznos
Redovni rad 176 18,70  100% 3291,20
Rad na praznik 8  18,70 150% 224,40
Bruto plaća  184     3515,60

 

Smanjenje osnovice za doprinose na plaću 50%

Novi zakon određuje mogućnost smanjenja osnovice za doprinose na plaće za 50% i to za isplate do iznosa minimalne plaće (radnicima koji imaju ugovorenu minimalnu plaću ili su imali ugovorenu plaću nižu od minimalne u prethodnim periodima). 

Tko i pod kojim uvjetima može koristiti smanjenje osnovice?

 
Poslodavac, za sve radnike koji su u mjesecu prosincu 2017. godine prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu imali ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću do iznosa minimalne plaće ili u iznosu minimalne plaće, a koji i nastavno u 2018. godini imaju ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću do iznosa minimalne plaće ili u iznosu minimalne plaće.
 
Kada prestaje mogućnost korištenja smanjenja osnovice
 
Smanjenje osnovice se može koristiti do trenutka ugovaranja, utvrđivanja ili propisivanja plaće koja je viša od iznosa minimalne plaće.
 
Kako tretirati plaću koja ugovorena na način da je početna plaća minimalna plaća i kada postaje razni dodaci ?

Nema konkretnih tumačenja niti od strane zakonodavca niti od strane savjetničkih kuća. Noćas sam sa kolegama računovođama sa FB grupe razgovarao o problematici. Došli smo do slijedećih zaključaka  otvorili nove porobleme za koje (u ovome trenutku) nemam odgovore:  

  • Vrste primanja koje su zakonom izuzete i nisu dio minimalne plaće (prekovremeni, noćni rad, nedjelja i blagdan) mogu biti  povrh minimalne plaće isplaćene uz 100% doprinosa i zadržava se pravo na olakšicu na minimalnu plaću (50% na doprinose na plaću).
  • Ostali dodaci smatraju se dijelom minimalne plaće i ako sve skupa ne prelazi 3.439,80 kn ima se pravo na umanjenje od 50%, osim kod bolovanja na teret poslodavca gdje idu doprinosi 100% (ovo mi nikako nije jasno ali ta se informacija provlači po seminarima)
  • Postupanje sa godišnjim odmorima je nejasno. Ako se radi po prosjeku od zadnja tri mjeseca i radnik je u tome periodu imao prekovremeni ili rad noću ili rad nedjeljom ili rad blagdanom  prosječna satnica će biti veća od satnice za minimalnu plaću. U toj situaciji dovoljan je 1 sat godišnjeg odmora da bruto bude veći od minimalne plaće i time se gube uvjeti za primjenu olakšice 50%.

Kolegice sa IPRH (www.iprh.eu ) su sastavile i poslale upit nadležnom ministarstvu. Jučer na JOPPD obrascu u e-poreznoj još nije bilo šifre 0009 i nije bilo moguće predati takve obrasce.

Konfuzno ☹