Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
02.02.2018

JOPPD i minimalna plaća. Iskazivanje minimalne plaće na JOPPD obrascu od 01.01.2018.

Ako se radnicima isplaćuje minimalna plaća a ne koristi se smanjenje osnovice za doprinose na plaću isplata plaće iskazuje se standardno sa šiframa 0001/0001 kao i do sada. Ukoliko isplatitelj za radnike ostvaruje uvjete za korištenje smanjenja osnovice i koristi mogućnost smanjena osnovice za doprinose na plaću za takav slučaj koristi se novo uvedena šifra u “Primici/obaveze doprinosa”: 

0009 Primici po osnovi plaće do iznosa minimalne plaće, ako je minimalna plaća ugovorena

Pri tome, plaću je, ukoliko ima i dodataka na minimalnu plaću potrebno obračunati na način da se do iznosa minimalne plaće koristi smanjenje osnovice 50% te da se iznad iznosa minimalne plaće koristi puna osnovica. U takvome slučaju u JOPPD obrascu će biti dva retka. 

PRIMJER: Plaća za mjesec sa fondom od 176 radnih sati

Radnik A ima ugovorenu minimalnu plaću u iznosu 3439,80 KN.  Mjesečni fond sati (za 40-satno radno vrijeme je 176). Radnik prema evidenciji radnog vremena u mjesecu ostvario:

176 sati redovnog rada

 Radnik B ima ugovorenu minimalnu plaću u iznosu 3439,80 KN. Mjesečni fond sati (za 40-satno radno vrijeme je 176). Radnik prema evidenciji radnog vremena u mjesecu ostvario:

176 sati redovnog rada, 10 sati prekovremenog rada

Radnik C ima ugovorenu minimalnu plaći u iznosu 3439,80 KN. Mjesečni fond sati (za 40-satno radno vrijeme je 176). Radnik prema evidenciji radnog vremena u mjesecu ostvario:

80 sati redovnog rada, 96 sati bolovanja na teret poslodavca

Izračun: Satnica: 3439,80/176 = 19,544, prekovremeni sati se plaćaju +50% na satnicu, bolovanje je prosjek 6 mjeseci i 70%. 

  RADNIK A RADNIK B   RADNIK C  
  redovni rad  redovni rad prekovremeni redovni rad bolovanje
Satnica 19,544 19,544 150% na 19,544 19,544 16,00 (70%)
  176 sati 176 sati  10 sati (150%) 80 sati 96 sati
Bruto 3439,80 3439,80 293,16 1563,52 1536,00
Doprinosi MIO I (15%) 515,97 515,97 43,97 234,53 230,40
Doprinosi MIO II (5%) 171,99 171,99 14,66 78,18 76,80
Doprinosi iz plaće 687,96 687,96 58,63 312,71 307,20
DOHODAK 2751,84 2751,84 234,53 1250,81 1228,80
OSOBNI ODBITCI 2751,84 2751,84 234,53 1250,81 1228,80
POREZNA OSNOVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Porez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prirez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POREZ I PRIREZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           
NETO IZNOS 2751,84 2751,84 234,53 1250,81 1228,80
           
Umanjenje osnovice Da Da Ne Da Ne
OSNOVICA 1719,90 1719,90 234,53 781,76 1536,00
Doprinos za ZO (15%) 257,99 257,99 43,97 117,26 230,40
Poseb.dop za zdr. (0,5%) 8,60 8,60 1,47 3,91 7,68
Doprinos za zap. (1,7 %) 29,24 29,24 4,98 1,99 26,11

Napomene: ZADNJA INFORMACIJE KOJU IMAMO JE DA SE ZA BOLOVANJE NA TERET PODUZEĆA NE MOŽE PRIMJENJIVATI UMANJENJE OSNOVICE ZA DOPRINOSE i to je obrađeno u primjeru 3. I dalje ne postoji objašnjenje o postupanju sa godišnjim odmorima. Godišnji odmori se računaju sa satnicom koja je prosjek plaća koje su isplaćene radniku u 3 mjeseca prije nego je naspupilo korištenje. U slučaju kada je radnik u ta tri mjeseca imao vrste rada koje se plaćaju iznad 100% satnice moguće je da u tome mjesecu brupo plaća radnika premaši iznos minimalne plaće. Kako je godišnji odmor primanje na osnovu kojeg je nastalo uvećanje postavlja se pitanje da li u tome trenutku prestaje pravo poslodavca za korisštnje umanjenja osnovice za doprinose na plaču. 

Popunjavanje JOPPD obrasca za prikazane slučajeve 


>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja