Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
02.01.2023

Izmjena u računu za uplatu poreza na dobit (od 01.01.2023 uplate poreza idu u korist državnog proračuna a ne na račun općine/grada)

Prenosimo sa www.porezna-uprava.hr LINK 

Skrećemo pozornost da se od 1. siječnja 2023. porez na dobit više ne uplaćuje na račune grada/općine prema sjedištu/prebivalištu poreznog obveznika već u korist računa Državnog proračuna HR 12 1001005 1863000160.​ U ‘Narodnim novinama’ br. 148/22 od 16. prosinca 2022. objavljen je Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini kojim su propisane navedene promjene (u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA od 1. siječnja 2023. briše se točka 1.11. Porez na dobit).