Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
27.06.2013

Radna knjižica nakon 01.07.2013. godine – Obaveza i postupak vraćanja radne knjižice radniku

Radnu knjižicu, koja od 01.07.2013. prestaje važiti (ZOR Čl.299.st.(1)), je poslodavac je obavezan do 01.10.2013. godine vratiti radniku (ZOR Čl.299.st.(2)). Radnu knjižicu je prema ZOR Čl.299.st.(3), prije vraćanja radniku, potrebno ispuniti na način da se precrtaju sve nepopunjene rubrike uz potpis i pečat (Kako precrtati nepopunjene rubrike) a u rubrici “Bilješke” je potrebno upisati “Prema Zakonu o radu Članak 299. stavak 3. u radnoj knjižici su, prije vraćanja radniku, precrtane sve nepopunjene rubrike”. Ovu bilješku ovjerite potpisom i pečatom. Savjetujemo da, svakako kreirate obrazac, na kojem će radnik svojim potpisom potvrditi preuzimanje radne knjižice! (Potvrda o vraćanju radne knjižice)

Povezano:

Precrtavanje nepopunjenih rubrika u radnoj knjižici
Potvrda o vraćanju radne knjižice

ZOR Članak 299.

St. (1) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, prestaju važiti odredbe Članka 291. ovoga Zakona i članka 294. stavka 1. podstavka 59. ovoga Zakona.

St.(2) Poslodavac je, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, dužan radniku vratiti radnu knjižicu.

St.(3) Prije izvršenja povrata radne knjižice, ovlaštena osoba poslodavca je dužna u radnoj knjižici radnika precrtati sve nepopunjene rubrike uz potpis i pečat, te isto evidentirati u rubriku »Bilješke«.

St.(4) Radnom knjižicom vraćenom radniku na način predviđen ovim člankom, radnik se može koristiti u svrhu dokazivanja u postupcima utvrđivanja prava iz mirovinskog, zdravstvenog osiguranja i osiguranja u slučaju nezaposlenosti.

St.(5) Poslodavac, koji u roku iz stavka 2. ovoga članka, nije u mogućnosti radniku vratiti radnu knjižicu, dužan je radnu knjižicu dostaviti područnom uredu tijela nadležnog za vođenje podataka o osiguranicima prema posebnom propisu o mirovinskom osiguranju, prema mjestu prebivališta radnika, a ako je prebivalište radnika nepoznato, središnjoj službi tijela nadležnog za vođenje podataka o osiguranicima.

St.(6) Svi postupci izdavanja radne knjižice, upisa podataka u radnu knjižicu i zamjene radne knjižice, koji do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji nisu konačno i pravomoćno dovršeni, obustavit će se po službenoj dužnosti, a radna knjižica vratiti radniku na način i u roku propisanim ovim člankom.

St.(7) Uredi državne uprave u županijama, odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove rada će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona sve radne knjižice koje su pohranjene u tim uredima dostaviti tijelu iz stavka 5. ovoga članka, kao i radne knjižice iz stavka 6. ovoga članka, koje nisu u mogućnosti vratiti radniku.«.