Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
31.08.2020

Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji D0 (naputak HZZO)

HZZO je objavio postupak koji osiguranik (radnik) koji je upućen u izolaciju od strane epidemiologa mora poduzeti kako bi ostvario isplatu naknade plaće za vrijeme takvog bolovanja. 

VAŽNA NAPOMENA:

!!! NAKNADU ZA BOLOVANJE D0 IZOLACIJA ISPLAĆUJE HZZO NA RAČUN RADNIKA (ne poslodavac) !!!

!!! RADNIK MORA PODNIJETI  ZAHTJEV ZA ISPLATU NAKNADE PLAĆE PREMA HZZO !!!

HZZO je zbog okolnosti omogućio da osiguranik (radnik) zahtjev preda elektronski putem e-maila. Osiguranici (radnici) koji nisu u mogućnosti zahtjev predati elektronskim putem, morati će osobno (kada ozdrave) ili putem neke druge osobe dokumentaciju dostaviti u nadležnu podružnicu HZZO.

Prenosimo upute o otvaranju bolovanja tipa D0 i slanju zahtjeva za naknadu plaće koje su objavljene na stranicama HZZO LINK .

S obzirom na iznimnu situaciju uslijed koje je osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) u izolaciji ograničeno kretanje predviđen je poseban postupak kojim će im se olakšati ostvarivanje prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad za vrijeme samoizolacije.
  • Osiguranik, kojem je od strane nadležnog epidemiologa utvrđena potreba izolacije, odmah se upućuje u izolaciju, a izabranog doktora je obvezan obavijestiti o tome telefonski ili putem e-maila.
  • Ako osiguranik u dogovoru s poslodavcem vrijeme koje je obvezan provesti u izolaciji organizira na način da posao obavlja od kuće ili na neki drugi način, ne može ostvariti i pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a, o tome također obavještava izabranog doktora. U tom mu slučaju izabrani doktor ne utvrđuje privremenu nesposobnost i ne izdaje Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad.
  • Budući osiguranici u samoizolaciji nisu u mogućnost preuzeti navedeno Izvješće kod izabranog doktora, te neposredno podnijeti zahtjev za naknadu plaće HZZO-u uz propisanu dokumentaciju, iznimno im se daje mogućnost podnošenja zahtjeva elektronskim putem bez prilaganja Izvješća, a HZZO će podatke o otvorenoj privremenoj nesposobnosti po osnovi uzroka D0 – izolacija preuzeti putem Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH). Ako osiguranik nije u mogućnosti priložiti niti Potvrdu o plaći izdanu od poslodavca istu će HZZO od poslodavca zatražiti službenim putem.
  • Elektronski proslijeđen zahtjev osiguranika kojim traži naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti koja tereti sredstva HZZO-a obvezno mora sadržavati: ime i prezime, OIB ili MBO (matični broj osigurane osobe), kontakt telefon, te broj tekućeg računa na koji će se izvršiti isplata naknade plaće.
  • E-mail adresa određena za podnošenje zahtjeva je izolacija@hzzo.hr i isključivo je namijenjena zaprimanju zahtjeva za naknadu plaće osiguranika kojima je utvrđena privremena nesposobnost zbog izolacije.