Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
13.01.2014

Grad Daruvar (šifra 0671). Stopa prireza 10% (do sada 0%). Primjena od 18.01.2014.

U NN 3/14 od 10.01.2014. je objavljena odluka o izmjenama i dopunama odluke o porezu na dohodak za grad Daruvar. Dosadašnja stopa prireza porezu na dohodak od o% mijenja se na 10%. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« (18.01.2014.) LINK