Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
14.06.2014

Otkup otpada – porezni tretman primitaka ostvarenih pri otkupu otpada
 Broj klase:410-01/13-01/3791 (prenosimo sa www.porezna-uprava.hr)
 Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-5
 Zagreb, 30.06.2014
 Porezni tretman primitaka ostvarenih pri otkupu otpada
1. Primjena propisa kojima se regulira trgovanje otpadom
 
Trgovanje otpadom uređeno je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13; u daljnjem tekstu Zakon) koji je na snazi i primjenjuje se od 23. srpnja 2013. te Pravilnikom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 23/14; u daljnjem tekstu Pravilnik) koji je stupio na snagu 21. veljače 2014.
 
U smislu članka 4. Zakona, trgovac otpadom je pravna ili fizička osoba koja u svoje ime i za svoj račun kupuje i prodaje otpad, uključujući trgovca otpadom koji ne preuzima otpad u neposredni posjed, a djelatnost trgovanja otpadom je kupovanje i prodavanje otpada sa ili bez preuzimanja otpada u posjed bez obzira na način prodaje.
 
Trgovanje otpadom uređeno je člankom 112. Zakona te je tako stavkom 8. toga članka Zakona propisano da ako se prodajom otpada ostvari mjesečni prihod veći od polovine minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu sukladno službenim podacima tijela državne uprave nadležnog za statistiku (u daljnjem tekstu; mjesečni prihod) isto se smatra obavljanjem djelatnosti trgovanja otpadom.
 
U smislu članka 2. Pravilnika, prodavateljem se smatra fizička osoba (građanin) koja prodaje otpad u postupku trgovanja otpadom na malo.
 
Uvjeti za djelatnost trgovanja otpadom propisani su člankom 10. Pravilnika. Sukladno navedenom članku Pravilnika, osoba upisana u očevidnik trgovaca otpadom obavlja djelatnost trgovanja otpadom koja uključuje kupnju i prodaju otpada u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka postupkom trgovanja otpadom na veliko i postupkom trgovanja otpadom na malo. Postupak trgovanja otpadom na veliko je kupnja i prodaja otpada koje se obavlja između pravnih i/ili fizičkih osoba – obrtnika. Postupak trgovanja otpadom na malo je otkup otpada od prodavatelja, odnosno prodaja otpada pravnoj i/ili fizičkoj osobi –  obrtniku. Trgovac otpadom ne smije od prodavatelja otkupiti otpad bez izjave o vlasništvu otpada koja se daje na obrascu propisanom Dodatkom II toga Pravilnika. Trgovac otpadom ne smije otkupiti otpad od prodavatelja koji nema navršenih 18 godina života. Za preuzeti otpad trgovac otpadom dužan je prodavatelju izdati ogovarajuću potvrdu o preuzetom otpadu.
Sukladno navedenim odredbama propisa o gospodarenju otpadom koji su u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, propisani su uvjeti temeljem kojih se prodaja otpada smatra djelatnošću trgovanja, odnosno prema navedenim odredbama građani koji ostvare mjesečne prihode iznad određenog iznosa smatraju se da obavljaju djelatnost trgovanja. Budući da se prema propisima o gospodarenju otpadom svi prodavatelji, odnosno građani koji ostvare mjesečne prihode iznad određenog iznosa smatraju da obavljaju djelatnost trgovanja, potrebno je utvrditi način oporezivanja tih primitaka te se stoga u nastavku navodi na koje je sve načine moguće tretirati navedene primitke fizičkih osoba sukladno propisima o porezu na dohodak.
 
2. Porezni tretman primitaka ostvarenih u postupku trgovanja otpadom na malo
 
Poreznim propisima odnosno Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i 144/12, 43/13, 120/13 – Odluka Ustavnog suda i 125/13) i Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13 i 160/13) uređeno je oporezivanje primitaka koji se smatraju izvorima dohotka. Uzimajući u obzir propise o održivom gospodarenju otpadom te propise o porezu na dohodak, primitke ostvarene u postupku trgovanja otpadom na malo moguće je tretirati dvojako i to na način da se primici ostvareni trgovanjem otpadom smatraju:
 
a) primicima od samostalne djelatnosti ili
b) primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak.
 
Slučajevi kada se primici ostvareni u postupku trgovanja otpadom na malo smatraju primicima od samostalne djelatnosti odnosno drugim primcima te postupanje u slučaju prodaje osobne imovine:
 
1. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, porezni obveznici koji su ostvarili mjesečne prihode iznad određnog iznosa smatraju se da obavljaju djelatnost trgovanja otpadom. Shodno navedenom, takvi porezni obveznici obvezni su od tih primitaka utvrđivati i plaćati porez na dohodak. Međutim, isto tako napominjemo da se prema poreznim propisima primici ostvareni od prodaje otpada mogu smatrati poslovnim primicima od samostalne djelatnosti neovisno o visini ostvarenih primitaka ako se prodaja obavlja kontinuirano ili ako je vidljiva namjera ponavljanja djelatnosti, odnosno ako se naziru elementi samostalnosti, trajnosti. Dakle, neovisno o tome radi li se o mjesečnim prihodima koji su manji ili veći od propisanog iznosa (primjerice porezni obveznik je četiri mjeseca uzastopno od prodaje otpada ostvario mjesečne primitke 1.000,00 kuna) porezni obveznik obvezan je upisati se u registar poreznih obveznika te dohodak utvrđivati na temelju poslovnih knjiga i evidencija.
 
Napominjemo da su porezni obveznici koji obavljaju samostlanu djelatnost obvezni plaćati doprinose sukladno Zakonu o doprinosima (Narodne novine, broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13 i 41/14).
 
2. Međutim, ako se radi primjerice o povremenoj prodaji (građanin u jednom mjesecu proda otpad iznad određenog iznosa) i više se nema namjeru baviti prodajom otpada, odnosno nema namjere ponavljanja djelatnosti niti trajnosti, takve primitke smatrat će se primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak (primjerice građanin jednokratno otuđi otpad u visini 5.000,00 kuna i nema namjeru daljnje prodaje niti daljnjeg obavljanja djelatnosti). Isto tako napominjemo, da se sukladno poreznim propisima primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak smatraju i primici od prodaje otpada ostvareni do visine određenog mjesečnog prihoda u slučajevima kada se ne radi o otuđenju osobne imovine.
 
Kako bi isplatitelji primitka (otkupljivači) mogli ispravno postupati prilikom otkupa otpada potrebno je da od poreznih obveznika koji prodaju otpad zatraže dokaz o obavljanju samostalne djelatnosti (preslika upisa u RPO). Ukoliko isti ne dostave isplatitelji bi u tom slučaju imali obvezu obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak na način propisan za drugi dohodak kao i propisane obvezne doprinose, u skladu sa Zakonom o doprinosima.
 
3. Ako se radi o prodaji osobne imovine, a najviše do iznosa polovine minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu sukladno službenim podacima tijela državne uprave nadležnog za statistiku, ostvareni primici po toj osnovi ne podliježu oporezivanju pod uvjetom da je fizička osoba sukladno Zakonu i Pravilniku kojima se uređuje gospodarenje otpadom dostavila dokaze i propisane izjave da se radi o osobnoj imovini.
 
Skrećemo pozornost na odredbu članka 59. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13) kojom je propisano da je porezni obveznik dužan tijekom poreznog postupka sudjelovati u utvrđivanju činjeničnog stanja na način da potpuno i istinito iznosi činjenice bitne za oporezivanje te da za svoje tvrdnje ponudi dokaze.
 
Ukoliko postoji opravdana sumnja u određene nepravilnosti prilikom otkupa otpada (primjerice da se određeni otpad tretira kao osobna imovina iako se radi o obavljanju djelatnosti) nad poreznim obveznikom porezno tijelo može pokrenuti postupak nadzora prilikom kojeg će se utvrditi činjenično stanje.
 
3. Način isplate i primjena Pravilnika o gospodarenju otpadom
 
Prema članku 10. stavku 8. Pravilnika, postupak trgovanja otpadom na malo obavlja se putem žiro-računa na koji trgovac otpadom prodavatelju isplaćuje iznos za otkupljeni otpad, sukladno izjavi o vlasništvu otpada iz stavka 5. toga članka. Međutim, stavkom 9. istoga članka Pravilnika propisana je iznimka prema kojoj u postupku trgovanja otpadom na malo, trgovac otpadom može građaninu isplatiti najviše do 100,00 kuna u gotovini po jednoj transakciji.
 
Slijedom navedenog, a s obzirom na primjenu Pravilnika, primici do 100,00 kuna po jednoj transakciji mogu se isplatiti u gotovu novcu pod uvjetom da su u skladu s tim Zakonom i Pravilnikom osigurani podaci o svim primicima neovisno o iznosu koji se isplaćuje.
 
4. Izvješća
 
Člankom 76. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je tko sve ima obvezu podnošenja Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) te je tako navedenim člankom Pravilnika, između ostalog, propisano da obvezu podnošenja izvješća imaju i isplatitelji primitaka, odnosno sami porezni obveznici za primitke:
–  od kojih se utvrđuje drugi dohodak,
–  za primitke koji se ne smatraju dohotkom iz članka 9. Zakona.
Međutim, stavkom 3. toga članka Pravilnika je, između ostalog propisano da navedeno izvješće ne podnose isplatitelji primitaka, odnosno sami porezni obveznici za primitke od otuđenja osobne imovine iz članka 9. stavka 2. točke 2.4. Zakona, ali da Porezna uprava može zatražiti dostavu tih podataka.
Sukladno članku 11. Pravilnika o gospodarenju otpadom, trgovac otpadom koji obavlja postupak trgovanja otpadom na malo dužan je u elektroničkom obliku voditi evidenciju o otkupu otpada na malo. Evidencija sadrži podatke o otkupu otpada na malo od prodavatelja, i to: broj osobne iskaznice, OIB, datum otkupa, iznos isplaćen prodavatelju za preuzeti otpad po pojedinoj transakciji. Trgovac otpadom dužan je, drugi radni dan tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, dostaviti Agenciji za zaštitu okoliša podatke iz evidencije u elektroničkom obliku. Agencija za zaštitu okoliša obrađuje sve zaprimljene podatke i izrađuje izvješće koje u elektroničkom obliku dostavlja Poreznoj upravi i Inspekciji zaštite okoliša, najkasnije četvrti radni dan u mjesecu. Izvješće sadrži: broj osobne iskaznice, OIB, datum otkupa, iznos isplaćen prodavatelju za otkupljeni otpad.
Dakle, otkupljivači otpada odnosno trgovci otpadom obvezni su voditi evidenciju o otkupu otpada na malo od prodavatelja koja između ostalog sadrži i iznos isplaćen prodavatelju za preuzeti otpad po pojedinoj transakciji, neovisno o iznosu isplaćenih primitaka.
Slijedom navedenog, isplatitelji primitka odnosno trgovci otpadom imaju obvezu podatke o preuzetom otpadu od prodavatelja otpada dostavljati Agenciji te ukoliko se radi o primcima od kojih se utvrđuje drugi dohodak imaju obvezu dostavljati Poreznoj upravi propisano izvješće (Obrazac JOPPD).
 
 
5. Postupci u Poreznoj upravi
 
Budući da je isplatitelj dužan voditi evidenciju o otkupu otpada na malo i izvješća dostavljati Agenciji koja će prikupljene podatke dostavljati Poreznoj upravi, Porezna uprava će obavljati kontrolu fizičkih osoba i uplaćenog poreza odnosno izvršenih prijava u registar poreznih obveznika (RPO) te ukoliko se utvrde nepravilnosti pravovremeno reagirati i pozvati fizičku osobu odnosno izvijestiti Agenciju o daljnjim aktivnostima kako bi se porez naplatio..
O načinu dostave podataka, Područni uredi Porezne uprave bit će naknadno izvješteni.