Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
19.01.2012

Općina Vuka (šifra 5177) uvodi prirez porezu na dohodak. Stopa: 10% (do sada 0%). Primjena od: 01.01.2012. Stupa na snagu: 26.01.2012.

U NN 8/2012 od 18.01.2012. je objavljena odluka o prirezu porezu na dohodak općine Vuka. Odlukom se uvodi prirez po stopi od 10%.  Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« (26.01.2012.), a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine. LINK