Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
15.11.2013

Općina Sveti Lovreč (šifra 4316). Stopa prireza 5% (do sada 1%). Primjena od 01.01.2014.

U NN 136/13 od 13.11.2013. je objavljena odluka o izmjenama i dopunama odluke o porezu na dohodak za općinu Lovreč. Dosadašnja stopa prireza porezu na dohodak od 1% mijenja se na 5%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.