Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
26.02.2015

Općina Hrvatska Dubica (šifra 1490). Stopa prireza 3% (do sada 0%). Primjena od 05.03.2015.

U NN 22/2015 od 25.02.2015. objavljena je odluka o uvođenju prireza porezu na dohodak za općinu Hrvatska Dubica. Odlukom se uvodi prirez porezu na dohodak po stopi od 3%. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama” – 05.03.2015. godine. LINK