Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
11.12.2014

Općina Donji Kukuruzari (šifra 0833). Stopa prireza 6% (do sada 0%). Primjena od 01.01.2015.

NN 146/2014 od 10.12.2014. objavljena je odluka o uvođenju prireza porezu na dohodak za općinu Donji Kukuruzari. Odlukom se uvodi stopa prireza porezu na dohodak od 6%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1.1.2015. godine. LINK