Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
02.01.2015

Grad Zadar (šifra 5207). Stopa prireza 12% (do sada 10%). Primjena od 01.02.2015.

NN 157/2014 od 31.12.2014. objavljena je odluka o promjeni stope prireza porezu na dohodak za grad Zadar. Odlukom se mijenja postojeća stopa prireza porezu na dohodak sa 10% na 12%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1.2.2015. godine. LINK