Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
22.12.2014

Grad Pula (šifra 3590). Stopa prireza 12% (do sada 7,5%). Primjena od 01.01.2015.

NN 151/2014 od 19.12.2014. objavljena je odluka o promjeni stope prireza porezu na dohodak za grad Pula. Odlukom se mijenja postojeća stopa prireza porezu na dohodak sa 7,5% na 12%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1.1.2015. godine. LINK