Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
17.12.2014

Grad Karlovac (šifra 1791). Stopa prireza 14% (do sada 12%). Primjena od 01.01.2015.

NN 149/2014 od 16.12.2014. objavljena je odluka o promjeni stope prireza porezu na dohodak za grad Karlovac. Odlukom se mijenja postojeća stopa prireza porezu na dohodak sa 12% na 14%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1.1.2015. godine. LINK