Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
14.01.2020

Poslodavac nema obavezu sastavljanja i predaje Obrasca IP za 2019. godinu radnicima

Obrazac IP ukinut (NN 01/19) i zadnja je obaveza poslodavca bila da Obrazac IP za 2018. godinu sastavi i uruči radnicima do 31.01.2019. Unatoč tome, učestala je praksa da radnici od poslodavca traže izdavanje IP obrazaca za period nakon 31.12.2018. Većinski su ti zahtjevi vezani uz banke koje od radnika traže IP obrazac kao dio dokumentacije za kreditne zahtjeve a čini se tražiti će ga i odgojne ustanove predškolske dobi (vrtići). Institucije su očito nesvjesne činjenice da je ukinuta obaveza poslodavca za sastavljanje i izdavanje ovog izvještaja! 

Obrazac IP je ukinut Pravilnikom o izmjenema i dopunama pravilnika po porezu na dohodak NN 01/2019 LINK.

Zadnja obaveza sastavljanja i uručivanja ovog obrasca je bila za 2018. godinu sa rokom predaje do 31.01.2019.

ZA ISPLATE NAKON 31.12.2018. POSLODAVAC NEMA OBAVEZU SASTAVLJATI NITI IZDAVATI OBRAZAC IP!

Smatramo da za poslodavca (isplatitelja) plaća nije produktivno kreirati i izdavati obrazac stavljen izvan zakonskih obaveza! Obrazac je ukinut i potrebno ga je prestati izdavati! Pitanje je do kada će taj izvještaj biti funkcionalno odžavan od strane Vašeg dobavljača programa za obračun plaća. Radnika sa zahtjevom za IP obrascem uputiti da na sustavu e-građani ima uvid u svoje JOPPD obrasce i sam može kreirati odgovarajući ispis primitaka u periodu. Alternativno radnik može tražitelju IP obrasca dostaviti obračunske listiće IP1 za traženi period (koje mu poslodavac redovno uručuje po isplati svake plaće). 

 

KAKO RADNIK MOŽE DO POTVRDE O VISINI DOHOTKA?

Od ukidanje IP obrasca poslodavac nema službeni, propisani obrazac koji bi radniku davao kao potvrdu o dohodku te plaćenim doprinosima i porezima. Državna uprava je omogućila da svaki građanin može doći do tog podatka i do pripadne potvrde putem javnog elektronskog servisa. Dakle, umjesto slanja zahtjeva poslodavcu pošaljite zahtjev e-poreznoj. Putem sustava e-porezna svatko upisan u registar poreznih obveznika (a to su svi ono koji su barem jednom bili u radnom odnosu) može zatražiti i dobiti službenu potvrdu o visini dohotka i primitaka u traženoj godini.

Kako?

 1. Prijaviti se na E-POREZNA (LINK) sa odgovarajućim certifikatom. Ovdje nećemo ulaziti u to kako osposobiti računalo i internet preglednik za rad s certifikatom jer za to postoje opširne i detaljne upute na e-poreznoj, FINI (osobni certifikati za potpis), AKD-u (nova osobna), bankama (ako se koristite njihovim certifikatom). 
 2. Nakon uspješne prijave u e-porezna
  1. Za “Obrazac IP”
   1. PROFIL -> Moj JOPPD -> Uvid u IP1/IP2 -> Prikaži -> Klik na RB isplatitelja
   2. Prikaže se Obrazac IP sa svim isplatama u godini
   3. Klik sesno gore na simbol ppisača za ispis
  2. Za potvrdu o visini dohotka
   1. ZAHTJEVI -> Zahtjev za izdavanje porezne potvrde ->Potvrda o visini  dohotka ili Potvrda o visini dohodaka i primitak
   2. Odaberite period (godinu), način dostave i svrhu izdavanja
   3. Provjeri
   4. Pošalji
   5. Otvoriti će se ekran sa “Potvrda zaprimanja zahjeva”
   6. Ako se odabrali način dostave “Elektronskim putem” kroz određeno vrijeme u Vaš korisnički pretinac ćete zaprimiti traženu potvrdu.