Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
23.12.2022

Grad Rijeka (šifra 3735 ). Stopa prireza 13% (do sada 14%). Primjena od 01.01.2023.

Grad Rijeka (šifra 3575). Stopa prireza 13% (do sada 14%). Primjena od 01.01.2023.

NN 150/2022 Odluka o izmjenama odluke o porezima Grada Rijeke LINK

.