Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
23.01.2012

Grad Knin (šifra: 1961). Stopa prireza 10% (do sada 5%). Primjena od 01.02.2012.

U NN 9/2012 od 20.01.2012 je objavljena odluka o prirezu porezu na dohodak grada Knina. Odlukom se stopa prireza mijenja sa sadašnjih 5% na 10%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. veljače 2012. godine. LINK

On-line šifrarnik općina i stopa prireza |