Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
20.12.2016

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za fin.drugih javnih potreba u 2016. godini (NN 118/2016)

U NN 118/2016 od 16.12.2016. objavljena je Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini.  Cijeli tekst naredbe LINK. Izdvajamo slijedeće promjene koje se tiču promjene BROJČANIH OZNAKA DOPRINOSA za POMORCE-ČLANOVE POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI.

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.2. Doprinosi za obvezna osiguranja, u podtočki 1.2.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, od 1. siječnja 2017. godine nazivi brojčanih oznaka 8257 i 8265 mijenjaju se i glase:

8257

Doprinos za mirovinsko osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi) i

8265

Doprinos za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi).

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, dodaju se nove brojčane oznake koje su u primjeni od 1. siječnja 2017. godine. Iza brojčane oznake 8265 dodaje se brojčana oznaka:

8273

Doprinos za mirovinsko osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave),

a iza brojčane oznake 8370 dodaje se brojčana oznaka:

8389

Doprinos za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave).

U glavi IV. SREDSTVA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA STAROST NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE, u točki 1. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA STAROST NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE, u podtočki 1.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje, od 1. siječnja 2017. godine nazivi brojčanih oznaka 2348 i 2356 mijenjaju se i glase:

2348

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi) i

2356

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž s povećanim trajanjem – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi).

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, iza brojčane oznake 2356 dodaju se sljedeće nove brojčane oznake koje su u primjeni od 1. siječnja 2017. godine:

2364

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave) i

2372

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž s povećanim trajanjem – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave).

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«, od 1. siječnja 2017. godine, u dijelu teksta iza brojčane oznake 2348 dodaje se zarez, a iza brojčane oznake 2356 dodaju se brojčane oznake 2364 i 2372.

IV.

U glavi V. PRIHODI HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, u točki 1. OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, u podtočki 1.2. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, od 1. siječnja 2017. godine naziv brojčane oznake 8460 mijenja se i glasi:

8460

Doprinos za zdravstveno osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi).

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, iza brojčane oznake 8842 dodaje se nova brojčana oznaka koja je u primjeni od 1. siječnja 2017. godine:

8850

Doprinos za zdravstveno osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave).

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«, od 1. siječnja 2017. godine riječi: »od 8400 do 8842« zamjenjuju se riječima »od 8400 do 8850«.

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 1.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu, od 1. siječnja 2017. godine naziv brojčane oznake 8583 mijenja se i glasi:

8583

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi).

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, iza brojčane oznake 8818 dodaje se nova brojčana oznaka koja je u primjeni od 1. siječnja 2017. godine:

8869

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave).

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«, od 1. siječnja 2017. godine riječi: »od 8559 do 8818« zamjenjuju se riječima »od 8559 do 8869«.