Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
15.08.2016

Uvećani osobni odbitak za uzdržavano punoljetno dijete (mišljenje PU)

 

 Porez na dohodak – Osobni odbitak (prenosimo sa www.porezna-uprava.hr)
 Broj klase:410-01/16-01/880
 Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-3
 Zagreb, 27.07.2016
 Uvećani osobni odbitak za uzdržavano punoljetno dijete
Primili smo upit koji se odnosi na ostvarivanje prava uvećanoga osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja punoljetnog djeteta o kojemu se skrbi iako je skrbništvo prestalo nakon djetetove punoljetnosti rješenjem Centra za socijalnu skrb. Nastavno odgovaramo sa stajališta Porezne uprave odnosno u pogledu korištenja porezne olakšice.
 
Djecom se u smislu članka 36. stavka 7. Zakona o porezu na dohodak  (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH – 120/13,125/13, 148/13, odluka USRH-83/14, 143/14 i 136/15) i članka 53. stavka 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15; dalje u tekstu: Pravilnik), smatraju djeca koju roditelji, skrbnici, usvojitelji, poočimi i pomajke uzdržavaju, kao i usvojena djeca i djeca povjerena na skrb ako žive zajedno sa skrbnikom te djeca koja su nakon završetka redovnog školovanja prijavljena Hrvatskom zavodu za zapošljavanje do prvog zapošljavanja ili djeca koja su bila zaposlena pa prestanu s radom i nastave s redovnim školovanjem, ili djeca koja su tijeku redovnog školovanja obavljala sezonske poslove.
 
 Dijete koje je bilo u radnom odnosu, a kojemu je radni odnos prestao, može biti uzdržavano dijete u smislu Zakona, ako nije ostvarilo oporezive primitaka, primitke na koje se ne plaća porez i druge primitke koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom u iznosu višem od iznosa peterostrukoga osnovnoga osobnog odbitka na godišnjoj razini koji za 2015. godinu iznosi 13.000,00 kuna. U navedeni iznos ne uzimaju se u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, potpora za novorođenče, odnosno opremu novorođenog djeteta, obiteljskih mirovina koje primaju djeca nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi  predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji te primici koji predstavljaju naknadu stvarno nastalih troškova kao što su naročito naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja prema članku 53. stavku 2. Pravilnika.
 
 Porezni obveznik koji uzdržava dijete i želi ostvariti poreznu olakšicu uvećanog osobnog odbitka, obvezan je podnijeti vjerodostojne isprave na temelju kojih dokazuje uzdržavanje djeteta nadležnoj ispostavi Porezne uprave koja popunjava podatke u poreznoj kartici na Obrascu PK sukladno članku 67. stavku 3. Pravilnika.
 
Iz navedenoga proizlazi da roditelji, skrbnici, usvojitelji, poočimi i pomajke, mogu koristiti poreznu olakšicu uvećanog osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja maloljetnoga ili punoljetnoga djeteta pod određenim uvjetima, ako dostave vjerodostojne isprave na temelju kojih mogu dokazati činjenice kao što je uzdržavanje djeteta jer nadležna ispostava Porezne uprave popunjava podatke za osobni odbitak na temelju vjerodostojnih isprava te provjerava koriste li se odbici za uzdržavanu djecu i druge članove i u kojem dijelu se koriste kod bračnog, izvanbračnog druga, životnog partnera, neformalnog životnog partnera ili drugih članova uže obitelji. S obzirom da je poreznoj obveznici prestao status skrbnika na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb, ne može ostvariti pravo na uvećani osobni odbitak po osnovi skrbništva djeteta jer nema status poreznog obveznika koji ima pravo na poreznu olakšicu uvećanog osobnog odbitka i ne posjeduje rješenje Centra za socijalnu skrb o skrbništvu nad djetetom kojim se dokazuje uzdržavanje djeteta.