Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
Porez na inozemne mirovine – usluga obračuna

NOVO !!! Prema novome pravilniku u Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 79/2013 od 27.06.2013.) LINK umirovljenici koji ostvaruju inozemnu mirovinu i obveznici u poreza na dohodak se omogućava plaćanje predujma poreza na dohodak po rješenju porezne uprave.  Porezna uprava će na osnovu zahtjeva umirovljenika utvrditi iznos mjesečnog predujma poreza i prireza na dohodak kojega će  umirovljenici bili dužni uplatiti do kraja mjeseca za tekući mjesec (odnosno do kraja svakog tromjesečja ako im je mjesečni predujam manji od 100 kn). Umirovljenici koji na taj način plaćaju porez neće biti obavezni podnositi mjesečno izvješće po svakoj isplaćenoj mirovini (obrazac ID) niti obračunavati svaki mjesec novi predujam i neće morati paziti da ne prekorače rok plaćanja predujma poreza u roku od 8 dana od dana stjecanja primitka. Iz navedenih razloga “Servis za obračun plaća” ukida daljnju ponudu pružanje ove usluge.

O obavezi plaćanja poreza, prireza i doprinosa na INO mirovine
Obaveza plaćanja predujma poreza na dohodak na INO mirovinu
USLUGA OBRAČUNA POREZA NA INOZEMNE MIROVINE
Cijena usluge

Obaveza plaćanja poreza, prireza i doprinosa na inozemne mirovine

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 22/12) koji je na snagu stupio 1. ožujka 2012., propisana je odredba prema kojoj mirovine osoba koje u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište ili uobičajeno boravište ostvarene u inozemstvu više nisu oslobođene oporezivanja. Od 1. ožujka 2012. mirovine osoba, sa stalnim prebivalištem u RH, koje su ostvarene u inozemstvu smatraju se primicima od nesamostalnog rada i oporezuju se na način koji je propisan i za mirovine ostvarene u tuzemstvu, odnosno na način propisan za dohodak od nesamostalnog rada kojeg rezidenti ostvare u inozemstvu, osim ako ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odnosno međunarodnim ugovorima nije drugačije propisano. Mirovine koje su stečene u: Belgiji, Danskoj, Finskoj, Južnoafričkoj Republici, Kanadi, Kini, Mauricijusu, Makedoniji, Nizozemskoj, Njemačkoj, Omanu, Poljskoj, Rumunjskoj, San Marinu i Švedskoj ne podliježu oporezivanju ali primatelji mirovina iz tih zemalja moraju podnijeti poreznu prijavu na kraju godine (Obrazac DOH). Napominjemo da ta odredba vrijedi za mirovine koje se isplaćuju iz sustava javnog socijalnog osiguranja tih država. Mirovine koje se isplaćuju iz tih država iz privatnog mirovinskog plana su oporezive u RH! Izvor: www.porezna-uprava.hr LINK

Obaveza plaćanja predujma poreza na dohodak na inozemnu imovinu

  • Primatelj inozemne imovine koja podliježe oporezivanju mora podnijeti prijavu za upis u registar obveznika poreza na dohodak ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njihovom prebivalištu ili uobičajenom boravištu (a to mogu učiniti i njegovi opunomoćenici) u roku od osam dana od dana početka ostvarivanja primitaka
  • mjesečno je potrebno obračunati i uplatiti predujam poreza na dohodak u roku od osam dana od dana primitka dohotka (mirovine) na propisane uplatne račune
  • svaki mjesec je potrebno predati ID obrazac (najkasnije do 15. dana u mjesecu) za isplate u prethodnom mjesecu ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu
  • na kraju godine podnijeti IP obrazac (najkasnije do 31. siječnja tekuće za prethodnu kalendarsku godinu) ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu.

Ako porezni obveznik ostvaruje u poreznom razdoblju samo mirovinu iz inozemstva po toj osnovi nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu pod uvjetom da su uplaćeni predujmovi poreza na dohodak u tijeku poreznog razdoblja po toj osnovi u propisanim iznosima, ali  ako je na istu mirovinu platio i porez u inozemstvu (primjerice u slučaju da nije u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja), tada može podnijeti godišnju poreznu prijavu sukladno članku 40. Zakona u kojoj će iskazati ukupno ostvareni dohodak i u poreznu obvezu uračunati porez plaćen u inozemstvu sukladno članku 82. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10 i 137/11). Međutim, ako uz mirovinu iz inozemstva istodobno ostvaruje primjerice i mirovinu u Republici Hrvatskoj, tada je obvezan sukladno članku 39. stavku 1. Zakona podnijeti godišnju poreznu prijavu i u istoj iskazuje dohodak za koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu i dohodak od nesamostalnog rada.

 

USLUGA OBRAČUNA PREDUJMA POREZA, PRIREZA I DOPRINOSA NA INOZEMNE MIROVINE

Nudimo kompletnu uslugu obračuna predujma poreza na dohodak, prireza i doprinosa na mirovine iz inozemstva. Ukoliko primate inozemnu mirovinu i imate obavezu plaćanja poreza na dohodak mi ćemo Vam obračunati mjesečnu obavezu poreza, prireza i doprinosa,  kreirati naloge za plaćanje s kojima možete izvršiti plaćanje u pošti/FINI/bankama i kreirati potrebne obrasce za predaju u poreznu upravu (ID, IP, DOH).

Usluga obračuna poreza i prireza na inozemne mirovine pokriva slijedeće

  1. IZRAČUN PREDUJMA POREZA, PRIREZA i DOPRINOSA – Mjesečno se provodi izračun obaveze predujma poreza na dohodak i prireza. Ukoliko postoji obaveza izračunava se i iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje (13%)
  2. KREIRANJE NALOGA ZA PLAĆANJE – Na osnovu provedenog izračuna kreiraju se uplatnice za plaćanje obaveze predujma poreza na dohodak, prireza i doprinosa (ako postoji obaveza)
  3. KREIRANJE OBRASCA ID *** – Svakoga mjeseca nakon provedenoga izračuna se kreira Obrazac ID.
  4. KREIRANJE OBRASCA IP – Na kraju godine u periodu od 01.01. do 31.01 slijedeće godine kreira se Obrazac IP koji sadrži rekapitulaciju isplata mirovina i uplaćenih predujmova poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.
  5. KREIRANJE GODIŠNJE PRIJAVE POREZA NA DOHODAK Ukoliko postoje uvjeti za obavezu prijave poreza na dohodak u periodu od 01.02. do 20.02. se izrađuje prijava poreza na dohodak.

Ugovaranje usluge obračuna poreza i prireza na inozemne mirovine

Korisnik usluge (umirovljenik, opunomoćenik), potpisivanjem općih uvjeta korištenja usluge,  ugovara uslugu sa Oktaedar d.o.o. Nakon ugovaranje usluge Oktaedar d.o.o. šalje upitnik u kojem korisnik popunjava podatke bitne za ispravan obračun. U sklopu godišnje usluge Oktaedar d.o.o. izrađuje 12 mjesečnih obračuna predujmova poreza na dohodak, prireza i doprinosa. Svakoga mjeseca se poštom, na korisnikovu kućnu adresu, isporučuje obračun, uplatnice za plaćanje poreza, prireza i doprinosa i Obrazac ID***. Ispunjene uplatnice za plaćanje poreza, prireza i doprinosa korisnik može platiti u poštanskim uredima, poslovnicama FINE ili u poslovnim bankama. Obrazac ID*** će korisnik osobno dostaviti u nadležnu ispostavu porezne uprave. Na kraju kalendarske godine korisniku će na kućnu adresu biti poslan Obrazac IP. U slučaju da korisnik ima obavezu predaje prijave poreza na dohodak Oktaedar d.o.o. će izraditi prijavu (Obrazac DOH) i poslati je na kućnu adresu korisnika. Naedena razina usluga pokriva sve zakonske obaveze za plaćanje poreza na dohodak na inozemnu mirovinu.

*** Najavljeno je skoro ukidanje Obrasca ID i uvođenje obrasca JOPPD. Oktaedar će u sklopu usluge osigurati isporuku zakonski propisanih obrazaca.

Cijena usluge

OBRAČUN POREZA, PRIREZA i DOPRINOSA na INOZEMNE MIROVINE ZA 2013. GODINU

1875,00 KN (1500,00 KN + PDV)

Dvanaest mjesečnih  obračuna predujma poreza na dohodak, prireza i doprinosa
Mjesečno, isporuka poštom: obračun, uplatnice za plaćanje, Obrazac ID
Na kraju godine, isporuka poštom: Obrazac IP
Izrada godišnje prijave poreza (ukoliko postoji potreba)

Plaćanje usluge

Usluga obračuna ugovara se kalendarsku godinu (01.01. – 31.12). Zainteresiranim strankama se izdaje ponuda. Uvjet za početak pružanja usluge je avansno plaćanje usluge (po ponudi) za cijelu kalendarsku godinu (za 2013. = 1875,00 KN) i prihvaćanje općih uvjeta korištenja usluge. Nakon zaprimanja uplate Oktaedar d.o.o. izdaje račun i aktivira uslugu. U slučaju aktiviranja usluge tijekom kalendarske godine pružatelj usluge Oktaedar d.o.o. će retroaktivno izvršiti obračune predujmova poreza, prireza te doprinosa i izdavanje propisane dokumentacije.

KONTAKT