Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
DRUGI DOHODAK
 

Usluga računalne obrade drugog dohotka je za poslovne subjekte koji na redovnoj bazi ili periodično imaju potrebu za isplatama primitaka koji se smatraju drugim dohotkom (ugovori o djelu, autorski honorari, honorari umjetnika, primici članova upravnih odbora, provizije prodajnim predstavnicima, …). Kroz ovu uslugu “Servis za obračun plaća” preuzima na sebe sve poslove obrade obračuna drugog dohotka. Obračun se provodi na osnovu zahtjeva korisnika i isporučene dokumentacije (ugovori, odluke, …). Korisniku se, nakon obrade, isporučuje sva propisana dokumentacija, elektronska datoteku za provedbu isplate (HUB 3 s nalozima za plaćanje) i elektronski JOPPD obrazac (XML datoteka). Uz odgovarajuće punomoći u ime korisnika obavljamo predaju JOPPD obrasca (e-porezna) i slanje naloga za plaćanje na e-bankarstvo poslovne banke. Po isteku godine za sve primatelje kreiramo “Potvrde o isplaćenom primitku”.

Podržani obračuni drugog dohotka

Ugovori o djelu, Ugovori o djelu umirovljenika, Primici članova skupština upravnih odmora, Primici športaša amatera, Primici trgovačkih putnika, agenata, prevoditelja, turističkih djelatnika, Primici konzultanata i sudskih vještaka, Primici u naravi koji nisu u radnome odnosu kod davatelja, Autorski honorari Autorski honorari umjetnika, Nagrade/stipendije učenicima/studentima iznad 1600,00 KN, Naknade sportskim sucima i delegatima.

Kraj godine

Početkom godine, za prethodnu godinu, za sve primatelje izdaje se Potvrda o isplaćenim primicima.

24741614_s

 

Tekući obračun

Korisniku usluge se isporučuje sva propisana dokumentacija potrebna za dokumentiranje i provedbu obračuna. Set dokumentacije sadrži: obračunski listić, rekapitulaciju obračuna, zbrojni nalog sa popisom naloga za plaćanje, datoteku sa nalozima za plaćanje (HUB 3), JOPPD obrazac (ispis A i B stranice + XML datoteka). U slučaju kada posjedujemo punomoć na e-porezna, u ime korisnika usluge,  predajemo JOPPD obrazac.