Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
29.08.2019

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak (NN 80/2019). Stupa na snagu od 01.09.2019.

 

U NN 80/2019 objavljen je novi Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak LINK

 

Izmjenama se mijenja maksimalni dozvoljeni iznos neoporezive dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu:

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17, 128/17, 106/18 i 1/19), u članku 7. stavku 2. r.br. 19. riječi: »do 170,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 200,00 kuna«, a u r.br. 20. riječi: »do 85,00 kuna« zamjenjuju se riječima »do 100,00 kuna«. 

 

Uvode se nove kategorije naknada/troškova koje poslodavac može neoporezivo isplatiti radniku/u ime radnika:

33. Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam 1,0 do 2.500,00 kuna godišnje
34. Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika 2,0 do 5.000,00 kuna godišnje
35. Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije 4,8 do 12.000,00 kuna godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.
36. Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije   do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.
37. Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi   do visine stvarnih izdataka

 

Za iskaz pojedinih novih kategorija neoporezivih primitaka dopunjen je šifrarnik neoporezivih primitaka u JOPPD obrascu: 

Dopunjuje se i sastavni je dio ovoga Pravilnika Prilog 4. »Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom« Obrasca JOPPD.

 

Nove šifre u JOPPD šifrarniku neoporezivih primitaka: 

65 Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa
66 Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do propisanog iznosa
67 Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
68 Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
69 Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
70 Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

 

Primjena 

(1) Odredbe ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika primjenjuju se od dana stupanja na snagu posebnog propisa ministarstva nadležnog za turizam.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na povećanje neoporezivog iznosa tuzemnih dnevnica za službena putovanja primjenjuju se za dnevnice koje se odnose na dane službenog puta od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na troškove prehrane i smještaja radnika nastalih za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije primjenjuju se na troškove prehrane i smještaja koji se odnose na razdoblje nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Ostale odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na troškove koji se odnose za 2019. godinu, a isplaćuju se nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Neoporezivi primici propisani ovim Pravilnikom mogu se isplatiti neovisno o tome što su primici iste namjene i svrhe propisani izvorima radnog prava zatečenima na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika.

 

Pravilnik stupa na snagu 1. rujna 2019.

 

USKORO VIŠE o uvjetima korištenja i potrebnoj dokumentaciji za korištenje pojedinih kategorija novih neoporezivih primitaka …