Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
09.03.2011

Narodne novine NN broj: 29/2011 od 09.03.2011.
1. Odluka o imenovanju članova Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije
2. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinsko zakona
3. Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
4. Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom
5. Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu
6. Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu
7. Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke Vitrenjak
8. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
9. Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju Međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije “Karasovići”, na državnoj cesti D-8
10. Odluka o privremenom raspolaganu poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
11. Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika – bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi
12. Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2011. godini
13. Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011. godini
14. Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2011. godini
15. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini
16. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2011. godini
17. Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2011. godini
18. Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru
19. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini
20. Pravilnik o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona
21. Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja, produžavanja i obnavljanja dozvola i ovlaštenja pomoćnom zrakoplovnom osoblju koje obavlja poslove upravljanja i održavanja ATM opreme odobrene za operativno korištenje
22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
23. Ispravak Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)