Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
25.09.2020

Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – treće izmjene i dopune

NN 104/2020 LINK

Sadrži PRILOG 1 TARIFNI STAVOVI sa propisanim minimalnim iznosima plaća za pojedine “Grupe složenosti poslova”.